ZAMÓWIENIA  AKTUALNE

 

Notatka służbowa

z przeprowadzonego rozeznania cenowego na wykonanie bankowej obsługi budżetu Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie w okresie od 01.03.2013 do 29.02.1016 roku.

 

Zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) ustawy nie stosuje się.

 

1. Zamawiający w dniu 08.01.2013r. zaprosił Wykonawców do złożenia ofert cenowych na obsługę bankową  Medycznego Studium Zawodowego  w Chełmie.

 

2. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 23.01.2013r. złożono oferty z następujących placówek:

- PKO BP Oddział I w Chełmie

- Bank Ochrony Środowiska S.A.

- Bank Zachodni WBK S.A.

 

3. Zamawiający spośród złożonych ofert wybrał ofertę Banku Zachodniego WBK S.A II Odział w Chełmie.

 

ZAMÓWIENIA ROZSTRZYGNIĘTE

 

Medyczne Studium Zawodowe im.Władysłowy Szoc
w Chełmie ul. Szpitalna 50

 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem pomieszczenia kuchni w celu świadczenia usług gastronomicznych w budynku Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie zaprasza osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych do składania ofert pisemnych w zamkniętych kopertach pod adresem: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie , 22-100 Chełm, ul.Szpitalna 50. Oferty przetargowe należy składać na właściwym druku przygotowanym przez : Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie. Oferty należy składać osobiście do dnia 24 sierpnia 2012 r. w siedzibie Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie w sekretariacie lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną z chwilą doręczenia adresatowi.

 I. Charakterystyka najmu:

·         Adres – 22-100 Chełm, ul.Szpitalna 50

·         W skład  wchodzą pomieszczenia o łącznej powierzchni 131,63 m2

·         Kuchnia                                        -           38,25  m2

·         Zmywalnia                                               -             8,70  m2

·         Myjnia                                          -             7,03  m2

·         Korytarz kuchni                            -           12,43  m2

·         Magazyn podręczny                     -           15,10  m2

·         Barek - wydawanie posiłków       -             9,02  m2

·         Obieralnia                                     -             5,33  m2

·         Magazyn w piwnicy                     -           29,26  m2

·         Sanitariat                                       -             6,51  m2

·           Wynajmowi podlegać będzie również stałe wyposażenie znajdujące się w w/w pomieszczeniach.

 II. Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Złożenie oferty w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia. Na kopercie musi się znajdować informacja: „Oferta na wynajem pomieszczenia kuchni w budynku Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie”.

Oferta powinna mieć czytelną formę i powinna zawierać:

a)      wypełniony kompletnie formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawierający w szczególności dane dotyczące oferenta oraz oferowaną cenę za przedmiot najmu w stosunku miesięcznym – nie niższą niż cena wywoławcza określona przez wynajmującego na 1200 zł netto za okres jednego miesiąca (cena brutto winna być określona jako cena netto powiększona o 23 % podatku VAT )

b)      wynikające z niniejszego ogłoszenia oświadczenia oraz dokumenty.

 

2. Do oferty należy załączyć żądane dokumenty i oświadczenia:

a)      poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego, wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty, odpisu z właściwego rejestru (w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, przypadku osób prawnych odpis z KRS);

b)      zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS

c)      zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego

d)      pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej - w przypadku gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika;

e)      oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem lokalu oraz brakiem zastrzeżeń w tym zakresie;

f)       dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej w okresie co najmniej jednego roku;

g)      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz warunkami wynajmu i ich akceptacją;

h)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu jawności postępowania przetargowego;

 

III. Warunki wynajmu pomieszczenia są następujące:

 

a)      Najemca jest zobowiązany do świadczenia usług gastronomicznych , a w szczególności do przygotowywania obiadów i innych ciepłych posiłków dla uczniów i pracowników szkoły. Najemca będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00, a wydawać obiady w godzinach od 12.00 do 15.00.  Cena obiadu (posiłku dwudaniowego) wydawanego dla uczniów szkoły nie może przekroczyć kwoty 10 złotych. Zmiana ceny obiadu może nastąpić jedynie po uzgodnieniu z Wynajmującym i wynikać ze wzrostu cen. 

b)      Wynajmujący dopuszcza przygotowywanie przez Najemcę w wynajmowanym obiekcie posiłków dla innych jednostek i osób,

c)      Wydawanie posiłków dla osób nie będących uczniami i pracownikami szkoły wymaga każdorazowo wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym,

d)      Wynajmujący udostępni pomieszczenie w sąsiedztwie barku, w którym uczniowie i pracownicy szkoły będą mogli spożywać posiłek. Do obowiązków Najemcy należy utrzymać czystość i porządek wynikający z wydawanych posiłków,

e)      Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego zakazu podawania napojów alkoholowych i piwa oraz przestrzegania przepisów prawa w zakresie sanitarno-epidemiologicznym, p.poż, BHP i ochrony mienia,

f)       Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia mienia znajdującego się w wynajmowanych pomieszczeniach od kradzieży i innych zdarzeń losowych,

g)      Najemca uruchomi działalności w okresie nie dłuższym niż 10 dni od dnia podpisania umowy.

h)      Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującego oddać wynajmowanego lokalu w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem,

i)        Najemca nie może bez zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek zmian adaptacyjnych w lokalu objętym umową najmu,

j)        Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia nakładów związanych z używaniem lokalu w uzgodnieniu z Wynajmującym, w szczególności napraw urządzeń grzewczych i elektrycznych (włączniki, grzejniki, gniazda) uzupełnienia oszklenia, napraw drzwi, naprawy lub wymiany uszkodzonych okuć, zamków, usuwania niedrożności przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych, naprawy podłogi,

k)      Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w przedmiocie najmu oraz w razie takiego przypadku ma obowiązek przywrócenia stanu pierwotnego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wystąpienia szkody lub od dnia otrzymania pisemnego wezwania,

l)        Najemca jest obowiązany do utrzymywania pomieszczenia w czystości i porządku własnymi siłami i na własny koszt,

m)    Po upływie terminu najmu Najemca przekaże Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie niepogorszonym,

n)      Czynsz wynajmu będzie waloryzowany po roku o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim,

o)      W związku z wynajęciem lokalu Wynajmujący oprócz czynszu będzie ponosił  następujące opłaty:

·         za energię elektryczną – wg wskazań podliczników,

·          za wodę i ścieki – wg wskazań podliczników,

·         za ogrzewanie centralne – wg udziału procentowego powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu do powierzchni użytkowej budynku, który obie ze Stron ustalają w wysokości 3.12 %  kosztów ponoszonych przez Wynajmującego wg faktur,

·         za sprzęt stanowiący wyposażenie wynajmowanego lokalu – 300 zł brutto ,

·         za gaz – wg wskazań podliczników,

·         za wywóz nieczystości stałych wg odrębnej umowy, Najemca zawrze umowę z Zakładem Usług Komunalnych.

p)      Z tytułu wynajmu Najemca będzie wnosił na rzecz Wynajmującego miesięczny czynsz wynajmu w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, pozostałe opłaty w terminie 7 dni od otrzymania rachunku. W razie nieterminowego uregulowania należności Wynajmującemu przysługiwać będą ustawowe odsetki,

q)      Okres obowiązywania umowy najmu - 2 lata od 1.09.2012r do 31.08.2014r.,

r)       Najemca wpłaci Kaucję (zabezpieczenie należytego wykonania umowy) o równowartości dwóch miesięcznych  opłat czynszowych w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku prawidłowego i terminowego wykonania umowy kaucja zostanie zwrócona Najemcy.

s)       Umowa najmu może być  wcześniej rozwiązania przez obie ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Strony umowy mogą uzgodnić krótszy okres wypowiedzenia niż 3 miesiące,

t)        Brak opłaty za wynajem przez okres 3 miesięcy skutkować będzie rozwiązaniem umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

Warunki przetargu:

a)      Termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2012 r. o godz. 11.00. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2012r. o godz. 12.00 w siedzibie Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie w gabinecie Dyrektora szkoły.

b)      Rozstrzygnięcie przetargu (wybór oferty) nastąpi w terminie do dnia 28 sierpnia 2012r. O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani telefonicznie oraz pisemnie – pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.  Umowa zostanie podpisana w siedzibie Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie w terminie wyznaczonym przez Medyczne Studium Zawodowe, nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia . W przypadku odstąpienia przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą od podpisania umowy, Medyczne Studium Zawodowe zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub powtórnej oceny złożonych ofert, z wyłączeniem oferty złożonej przez podmiot, który odmówił podpisania umowy.

c)      Oferty złożone na niewłaściwych drukach (tj. niezgodnie z wzorem formularza oferty) oraz niekompletne będą odrzucone. Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie może wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów oraz uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem odrzucenia oferty chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu, konieczne byłoby unieważnienie postępowania albo nawet mimo uzupełnienia dokumentów oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą.

d)      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego ogłoszenia, kompletna oraz zawierająca najwyższą cenę czynszu za okres jednego miesiąca, nie niższą niż cena minimalna.

e)      Lokal zostanie udostępniony w celu oględzin w dniach od 6.08.2012r. do dnia 23.08.2012r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w godz. 09.00-14.00 po wcześniejszym skontaktowaniu się z przedstawicielem Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie tel. (082) 5652651.

f)       Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie oraz pod numerem telefonu (082) 5652651.

g)      Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub jego odwołania. Wszelkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane będą na stronie internetowej  www.medyki-chelm.pl w zakładce ZAMÓWIENIA.

                                                                                                                                                        /-/

3.08.2012r. Krystyna Szpak-Lipińska

 

 

 

Ogłoszenie (wersja *.pdf)

Załącznik nr 1(wersja *.pdf)

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa materiałów i urządzeń  protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny”    w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowego w Chełmie.

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2012-07-12 do godz.13:00

 

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Wice-Dyrektora) dnia 2012-07-12 o godz. 13:30

 

 

Zatwierdzam

 

Wice-Dyrektor Małgorzata Szyszkowska

 

Chełm, 2012-07-05

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

 


 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa akcesoriów i urządzeń  protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny”    w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowego w Chełmie.

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załączniki nr 1 do 5 do SIWZ.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2012-06-28 do godz.11:00

 

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora) dnia 2012-06-28 o godz. 11:30

 

 

Zatwierdzam

 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2012-06-21

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 8 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 9 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 10 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 28-05-2012r.

Poprawiony Załącznik nr 7 do SIWZ 28-05-2012r. - (sprecyzowanie przedmiotu zamówienia)

Poprawiony Załącznik nr 12 do SIWZ 28-05-2012r. - (korekta w §4 ust.1 daty na 26 czerwca 2012 - zgodnie z SIWZ)

Poprawiony Załącznik nr 12 do SIWZ 28-05-2012r. - (zmiana dat w związku z zmianą terminu składania ofert)

 

W związku  z dokonaną zmianą w SIWZ Zamawiający zmienił termin składania ofert na
4-06-2012r. do godz. 11:00 . Otwarcie ofert nastąpi 4-06-2012r. o godz. 11:30.

 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa materiałów, akcesoriów i urządzeń ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny”    w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowego w Chełmie.

 

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załączniki nr 1 do 7  do SIWZ.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2012-05-31 do godz.11:00

 

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora) dnia 2012-05-31 o godz. 11:30

 

 

Zatwierdzam

 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2012-05-21

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 28-05-2012r.

Poprawiony Załącznik nr 7 do SIWZ 28-05-2012r. - (sprecyzowanie przedmiotu zamówienia)

Poprawiony Załącznik nr 12 do SIWZ 28-05-2012r. - (korekta w §4 ust.1 daty na 26 czerwca 2012 - zgodnie z SIWZ)

Poprawiony Załącznik nr 12 do SIWZ 28-05-2012r. - (zmiana dat w związku z zmianą terminu składania ofert)

 

SIWZ (wersja *.doc) (wersja poprawiona 28-05-2012r)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.xls) (wersja poprawiona 28-05-2012r)

Załacznik nr 8 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 9 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 10 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 11 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 12 do SIWZ (wersja *.doc)  (wersja poprawiona 28-05-2012r)

 

 


 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2012-03-16

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa materiałów, akcesoriów i urządzeń ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny”  oraz  materiałów i surowców aptecznych dla kierunku „Technik  farmaceutyczny”  w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowego w Chełmie.

 

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załączniki nr 1 do 12  do SIWZ.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2012-03-14 do godz.11:00

 

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora) dnia 2012-03-14 o godz. 11:30

 

 

 

 

Zatwierdzam

 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2012-03-06

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2012-03-16

 

SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 8 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 9 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 10 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 11 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 12 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 13 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 14 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 15 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 16 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 17 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 18 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 

 

 

 

 


 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie  Technik dentystyczny  w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09  tytuł: Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny.

 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie  Technik dentystyczny.

 

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załączniki nr 1  do SIWZ.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2011-11-14 do godz.12:00

 

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora) dnia 2011-11-14 o godz. 12:30

 

 

 

 

Zatwierdzam

 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2011-11-04

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2011-11-15

 

 

SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 

 

 


 

 

 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie  Technik dentystyczny  w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09  tytuł: Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny.

 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie  Technik dentystyczny.

 

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załączniki nr 1  do SIWZ.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2011-10-07 do godz.10:00

 

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora) dnia 2011-10-07 o godz. 10:30

 

 

 

 

Zatwierdzam

 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2011-09-29

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2011-10-11

 

 

SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 


 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

UWAGA !!! Ze względu na zapytania związane z obsługą bankową termin składania ofert przesunięto na 15 czerwiec 2011r.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie w okresie od 01.07.2011 do 30.06.2014 roku. Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)- 66110000-4 Usługi bankowe o wartości poniżej 14 000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oraz Regulaminu zamówień publicznych przyjętego  przez Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego Zarządzeniem Nr 1/1/2010 dnia 04.01.2010r.

 

Termin składania ofert – 10.06.2011r.

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie cenowe

 


 

 

Dostawa pomocy dydaktycznych - defibrylator dla kierunku kształcenia w zawodzie „Ratownik medyczny”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Defibrylatora przenośnego, dwufazowego -1 szt.  

.Podstawa  prawna  udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art.  39-46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).   

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.   

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załącznik nr 1 do SIWZ.

  

Oferty  należy  składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe  w  Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2011-05-20 do godz.11:00

  

Otwarcia  ofert  nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe  w  Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora)  dnia  2011-05-20 o godz. 11:30

    
 

Zatwierdzam
 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

Chełm, 2011-05-13

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2011-05-23

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załacznik nr 1 do SIWZ

Załacznik nr 2 do SIWZ

Załacznik nr 3 do SIWZ

Załacznik nr 4 do SIWZ

Załacznik nr 5 do SIWZ

Załacznik nr 6 do SIWZ

 

 

 


 

 

 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza  przetarg nieograniczony na: Dostawę pomocy dydaktycznych: defibrylator i fantom- niemowlę dla kierunku kształcenia w zawodzie „Ratownik medyczny”

Podstawa  prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art.  39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).   

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.   

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załączniki nr 1 i 2  do SIWZ.

  

Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w  Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2011-05-12 do godz.11:00

  

Otwarcia  ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w  Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora) dnia  2011-05-12 o godz. 11:30

    
 

   
 

Zatwierdzam

  
 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

Chełm, 2011-05-05

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2011-05-16

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 10-05-2011r g: 10:00

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załacznik nr 1 do SIWZ

Załacznik nr 2 do SIWZ

Załacznik nr 3 do SIWZ

Załacznik nr 4 do SIWZ

Załacznik nr 5 do SIWZ

Załacznik nr 6 do SIWZ

Załacznik nr 7 do SIWZ

 

 


 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie  Technik dentystyczny  w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09  tytuł: Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny.

 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie  Technik dentystyczny.

 

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załączniki nr 1  do SIWZ.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2011-03-04 do godz.11:00

 

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora) dnia 2011-03-04 o godz. 11:30

 

 

 

 

Zatwierdzam

 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2011-02-25

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2011-03-07

 

 

SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 


 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie  Technik dentystyczny  w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09  tytuł: Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).


Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych w podziale na zadania:

ZADANIE 1 - Akcesoria i materiały techniczne protetyczne

ZADANIE 2 - Zęby akrylowe

ZADANIE 3 - Waga

ZADANIE 4 - Kompozyt światłoutwardzalny

ZADANIE 5 - Puszki protetyczne
Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawierają formularze asortymentowo-cenowe -  Załączniki nr 1,2,3,4,5 do SIWZ.
  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do dnia 2010-11-05 do godz.10:00

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora) dnia 2010-11-05 o godz. 10:30

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych  pod numerem  350032-2010 w dniu 2010-10-28. Zatwierdzam

/-/

 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska
 

Chełm, 2010-10-28

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 5-11-2010

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 4-11-2010

 

 

SIWZ (wersja *.doc) (wersja *.pdf)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 8 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 9 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 10 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 


 

 

 

Dostawa surowców i materiałów, sprzętu oraz urządzeń i wag aptecznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik farmaceutyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowego w Chełmie.

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę surowców i materiałów, sprzętu oraz urządzeń i wag aptecznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik farmaceutyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny”

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).


Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców i materiałów, sprzętu oraz urządzeń i wag aptecznych w podziale na zadania:
 

Zadanie 1 - Surowce i materiały apteczne

Zadanie 2 - Sprzęt apteczny

Zadanie 3 - Urządzenia apteczne

Zadanie 4 - Wagi apteczne

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawierają formularze asortymentowo-cenowe -  
załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 4.
  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm –
Sekretariat do dnia 2010-08-31 do godz. 10:00

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm,
(gabinet Dyrektora) dnia 2010-08-31 o godz. 10:15

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych  pod numerem  228015-2010 w dniu 2010-08-23. 

Zatwierdzam

/-/

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2010-08-31

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2010-09-01

 

 

 

Zapytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 27-08-2010 (wersja *.doc) (wersja *.pdf)

 

Zapytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 25-08-2010 (wersja *.doc) (wersja *.pdf)

 

SIWZ (wersja *.doc) (wersja *.pdf)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 8 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 9 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 


 

 

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

10-03-2010r.

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09  tytuł: Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny

 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę  materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09  tytuł: Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych w podziale na zadania:

 

ZADANIE 1 - Akcesoria i materiały techniczne protetyczne

ZADANIE 2 - Woski dentystyczne techniczne i odlewnicze

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawierają formularze asortymentowo-cenowe - 
załączniki nr 1 i załącznik nr 2 do SIWZ.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat
do dnia 2010-03-18 do godz. 12:00

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora)
dnia 2010-03-18 o godz. 13:00

 

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych  pod numerem  67268-2010 w dniu 2010-03-10.

 

 

Zatwierdzam

/-/

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2010-03-10

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2010-03-19

 

SIWZ (wersja *.doc) (wersja *.pdf)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

 


 

 

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

19.02.2010r.

 

Dostawa urządzeń, materiałów, akcesoriów farmaceutycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik farmaceutyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowego w Chełmie.

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa urządzeń, materiałów, akcesoriów farmaceutycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik farmaceutyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny”

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, materiałów, akcesoriów farmaceutycznych  w podziale na zadania:

 

ZADANIE 1 - Odczynniki chemiczne

ZADANIE 2 - Waga laboratoryjna

ZADANIE 3 - Szkło laboratoryjne

ZADANIE 4 - Łaźnia wodna

ZADANIE 5 - Komora laminarna

ZADANIE 6 - Program apteczny

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawierają formularze asortymentowo-cenowe - 
załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 6.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat
do dnia 2010-03-02 do godz. 8:30

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora)
dnia 2010-03-02 o godz. 9:00

 

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych  pod numerem  49092-2010 w dniu 2010-02-19.

 

 

Zatwierdzam

/-/

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2010-02-19

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2010-03-03

 

 

SIWZ (wersja *.doc) (wersja *.pdf)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 8 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 9 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 10 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 11 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

16-02-2010r.

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę urządzeń, materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09  tytuł: Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny

 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę urządzeń, materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09  tytuł: Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych w podziale na zadania:

 

ZADANIE 1 - Akcesoria i materiały techniczne protetyczne

ZADANIE 2 - Woski dentystyczne techniczne i odlewnicze

ZADANIE 3 - Materiały do obróbki protez i metalu

ZADANIE 4 - Koncentraty do aparatów ortodontycznych

ZADANIE 5 - Ceramika dentystyczna IN LINE Ivoclar Vivadent

ZADANIE 6 - Akryle i żywice

ZADANIE 7 - Masy wyciskowe

ZADANIE 8 - Gipsy

ZADANIE 9 - Tygle odlewnicze

ZADANIE 10 - Urządzenia medyczne

ZADANIE 11 - Materiały techniczne ortodontyczne

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawierają formularze asortymentowo-cenowe - 
załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 11.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat
do dnia 2010-03-02 do godz. 8:30

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora)
dnia 2010-03-02 o godz. 8:45

 

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych  pod numerem  44292-2010 w dniu 2010-02-16.

 

 

Zatwierdzam

/-/

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2010-02-16

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2010-03-03

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2010-03-15

 

SIWZ (wersja *.doc) (wersja *.pdf)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 8 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 9 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 10 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 11 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 12 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 13 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 14 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 15 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 16 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

 powyżej 14.000 EURO na:

Uwaga !!!

W dniu 30 września 2009r. Zamawiający uzupełnił Załącznik nr 2 do SIWZ wprowadzając informacje uszczegóławiające parametry techniczne zamawianych artykułów. W związku z tym Zamawiający przedłużył okres składania ofert do 8 października 2009r  godz.9:30.

Wszystkich oferentów prosimy o zapoznanie się z aktualnym Załącznikiem nr 2 do SIWZ  !
 

 

Dostawa pomocy i sprzętu dydaktycznego do kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 Tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” oraz pomocy i sprzętu dydaktycznego do kierunku kształcenia w zawodzie „Technik farmaceutyczny”.

 

Zamawiający:

Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc.

22-100 Chełm, ul. Szpitalna 50

NIP 563-15-43-764 REGON 00028985,

tel. 082 565-26-51, faks 082 565-26-51

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004r.,  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 oraz art.39-46).

 

 Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w Siedzibie  Zamawiającego  - sekretariat, na stronie Szkoły lub pocztą.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa pomocy i sprzętu dydaktycznego do kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 Tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” oraz pomocy i sprzętu dydaktycznego do kierunku kształcenia w zawodzie „Technik farmaceutyczny”, kwota mniejsza niż 137 000 EURO.

 

Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w zadania:

 

 Zadanie 1

Dostawa pomocy i sprzętu dydaktycznego do kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 Tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny”.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 

A. Wyposażenie w pomoce i sprzęt dydaktyczny pracowni techniki dentystycznej stanowi dostawa, montaż i uruchomienie:

·         1 stanowiska nauczyciela -  wraz z oprzyrządowaniem i oświetleniem bezcieniowym o natężeniu 500 lux

·         8 stanowisk dla uczniów  - wraz z oprzyrządowaniem i oświetleniem bezcieniowym o natężeniu 500 lux

·         1 wyciągu miejscowego dla 9 stanowisk

·         pieca do napalania porcelany

·         urządzeń medycznych

 

 B. Wyposażenie gipsowni i polerowni stanowi dostawa, montaż i uruchomienie:

·         stołu gipsowego

·         obcinarki do gipsu

·         mieszadła mechanicznego z podciśnieniem

·         wibratora

·         prasy hydraulicznej

·          wyparzarko- polimeryzatora do wosku

·         szlifierko- polerki

    

 C. Wyposażenie odlewni stanowi dostawa, montaż i uruchomienie:

·         pieca do wygrzewania pierścieni

·         urządzenia do topienia i lutowania metali

·         kompresora.

 

D. Pomoce dydaktyczne i podręczniki.

 

Zadanie 2:

Dostawa pomocy i sprzętu dydaktycznego do kierunku kształcenia w zawodzie „Technik farmaceutyczny”.

 

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedno lub dwa zadania.

 

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, lub za pośrednictwem poczty. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 8 października 2009 r. o godz. 9:30

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 października 2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w pok.1 (gabinet Dyrektora), ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm.

 

Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Pani dr Krystyna Szpak-Lipińska – Dyrektor szkoły,

- Pani mgr Jadwiga Woźniak – Koordynator Projektu.

w  dniach pracy Zamawiającego w godzinach 8.00 – 15.00, faks 0-82 565-26-51, 0-82 562-43-52.

 

Chełm, dnia 30.09.2009r. 

Zatwierdził /-/ Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2009-10-08

 

 

Komunikat z 30.09.2009r. o wprowadzonych zmianach w postępowaniu (wersja DOC)

SIWZ (wersja DOC)

Załącznik nr 1 do SIWZ (wersja DOC)

Załącznik nr 2 do SIWZ (wersja DOC)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wersja DOC)

Załącznik nr 4 do SIWZ (wersja DOC)

 

 

Komunikat z 30.09.2009r. o wprowadzonych zmianach w postępowaniu (wersja PDF)

SIWZ (wersja PDF)

Załącznik nr 1 do SIWZ (wersja PDF)

Załącznik nr 2 do SIWZ (wersja PDF)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wersja PDF)

Załącznik nr 4 do SIWZ (wersja PDF)

 

 

 


 

 

 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

  

 powyżej 14.000 EURO na:

 

„Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownię protetyki dentystycznej / w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu  Marszałkowskiego w Lublinie

Nr POKL. 09.02.00-06-001/09 Tytuł: Zawodowa Przyszłość    Lubelszczyzny /, oraz remont sanitariatów, malowanie części korytarza I p, remont elewacji budynku szkolnego  w Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie

  

  

Zamawiający:         Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc

  ul. Szpitalna 50

  22-100 Chełm

  tel./fax. (0-82) 565-26-51

  tel. (0-82) 565-26-51, kom. 505410909

  http: www.medyki-chelm.pl

 e-mail: sekretariat@mszchelm.pol.pl

  

  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004r.,  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 oraz art.39-46).

 

  Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w Siedzibie  Zamawiającego  - w pokoju nr 12, na stronie Szkoły lub pocztą.

 

  Przedmiotem zamówienia jest:

„Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownię protetyki dentystycznej / w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu  Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL. 09.02.00-06-001/09 Tytuł: Zawodowa Przyszłość    Lubelszczyzny /, oraz remont sanitariatów, malowanie części korytarza I p, remont elewacji budynku szkolnego ”.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 

1) wymianę posadzek,

       2)  wymianę instalacji elektrycznej,

       3)  wykonanie nowej wentylacji,

       4) malowanie emulsyjne i olejne ,

       5) wymiana drzwi wewnętrznych,

       6) wykonanie ścianek działowych,

       7) wykonanie instalacji wod-kan,

       8) wymiana armatury  sanitarnej,

       9) remont elewacji budynku szkolnego / częściowe skucie i wykonanie tynków /,

     10) demontaż starych obróbek blacharskich,

     11) demontaż starych rynien i rur spustowych,

     12) położenie nowych tynków cienkowarstwowych,

     13) malowanie farbą fasadową i olejną,

     14) montaż nowych rynien, rur spustowych, i obróbek blacharskich,

 

 

 

Termin składania ofert upływa 19 sierpnia 2009r., do godz. 1000. Oferty winny być składane w Siedzibie Zamawiającego pokój nr 12 . Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

  

Otwarcie ofert nastąpi 19 sierpnia 2009r., o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 12.

  

  

Informacje dotyczące zamówienia udzielane są telefonicznie w godz. 900-1500 pod numerami telefonów: (tel. (0-82) 565-26-51, kom. 505410909  przez Pana Jerzego Graniczka

oraz Dyrektora Szkoły dr Krystynę Szpak-Lipińską

  

  

 

  

Chełm, dnia 29 lipca 2009r.

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2009-08-20

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 2009-08-05  

 

Załączniki:

Specyfikacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 8A

Załącznik nr 8B

Załącznik nr 8C

Załącznik nr 8D

Załącznik nr 8E