ZAMÓWIENIA  AKTUALNE

 

Chełm  14.05.2020

SP-MSZ.AT.252/01/20

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Działając na podstawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych Szkoły Policealnej - Medyczngo Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie, których wartość nie przekracza 30.000 euro w oparciu o przepisy ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  tekst jednolity (Dz. U. 2019 r poz. 1843),   zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na:

Remont pomieszczeń szkolnych zgodnie z załączonym formularzem ofertowym i  przedmiarem robót.

 1. Zamawiający:

Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc z siedzibą 22-100 Chełm ul. Szpitalna 50 tel/faks  825652651 e-mail: sekretariat@medyki-chelm.pl.

 

2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 1. Sposób przygotowania oferty:

-  ofertę należy sporządzić wraz z formularzem ofertowym w języku polskim,  w formie pisemnej,

-  oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną, złożona powinna być w zaklejonej kopercie oznaczonej pieczątką firmową Wykonawcy i napisem –

Oferta na  Remont w budynku szkolnym 2020

 1.  Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem  oferty,
 2.  Wykonawca  przedstawi ofertę zgodnie z przedmiarem robót, ceny muszą być  podane w PLN cyfrowo oraz  muszą zawierać  wartość  netto i brutto.

6.      Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela: przedstawiciel Zamawiającego - Jerzy Graniczka tel. 82/5652651

7.      Kryteria wyboru oferty:

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

8.      Składanie ofert:

1)      oferty należy złożyć do dnia: 2.06.2020r do godz.1500

a)      drogą elektroniczną na adres : jerzy.graniczka@medyki-chelm.pl

b)      osobiście w sekretariacie Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm.

c)      drogą listową na w/w adres.

Oferta przesłana drogą elektroniczną winna stanowić skan dokumentów  wypełnionych i podpisanych  własnoręcznie.

2)      wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w dniu 3.06.2020 r. po analizie złożonych ofert, a wynik zostanie ogłoszony w siedzibie szkoły - tablica ogłoszeń publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

3)      o wyborze najkorzystniejszej oferty oferent zostanie powiadomiony przez Zamawiającego,

9.      Zamawiający odrzuci ofertę:

1)      która zostanie złożona po terminie, o którym mowa w pkt.8  ppkt. 1 niniejszego zaproszenia,

2)      jeżeli jej treść nie będzie odpowiadała treści niniejszego zaproszenia,

3)      gdy Wykonawca nie przedłoży w wyznaczonym terminie odpowiednich dokumentów,

4)      gdy Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie uzupełnień oraz wyjaśnień dotyczących oferty,

5)      która zostanie złożona przez Wykonawcę niespełniającego warunków udziału w niniejszym postępowaniu.

10.  Ochrona danych osobowych:

Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, zawartych w korespondencji prowadzonej drogą elektroniczną jest Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie, www.medyki-chelm.pl.  Kontakt we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz wykonywaniem praw, możliwy jest pod adresem mailowym:  iod@medyki-chelm.pl  (inspektor ochrony danych).  Informacje   o   Pana/Pani uprawnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone są pod adresem: https://www.medyki-chelm.pl/rodo.htm

 

Załączniki:

 

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz Ofertowy
 3. Przedmiar robót korytarz parter
 4. Przedmiar robót sala nr 72

 

Informacja o wyniku postępowania

 

 

 

ZAMÓWIENIA ZAKOŃCZONE

 

 

 

 

 

SP-MSZ.BP.252.2.2020                                                                                                                        

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  45/ZP/CP/2020

„Usługa przeprowadzenia  kursu „Florysta”
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

 

1.         NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiającym jest:

 

Województwo Lubelskie / Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe 
 im.  Władysławy Szoc  w Chełmie
 22-100 Chełm;  ul. Szpitalna 50

 

 

Adres, na który należy kierować korespondencję:

 

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe 
 im.  Władysławy Szoc  w Chełmie
22-100 Chełm,  ul. Szpitalna 50
tel., (fax.): 82 565 26 51
e-mail: sekretariat@medyki-chełm.pl
strona www: http://medyki-chelm.pl

 

 

2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

3.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest  usługa przeprowadzenia kursu „Florysta”  dla 10 słuchaczy (1 grupa szkoleniowa) kierunku kształcenia terapeuta zajęciowy w wymiarze 60 godz. dydaktycznych w terminie do 15 czerwca 2020 r. w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, zgodne z  przekazanym przez Zamawiającego wzorem. cd....

 

Termin składania ofert upływa 03.03.2020 r. o godz. 14:00.

 

UWAGA! W dniu 2020-02-26 poprawiono załącznik nr 1 - distępny w pliku Załącznik Nr 1 oferta - poprawiony 2020-02-26.pdf

 

Załączniki (pdf):

Zapytanie ofertowe

Zalaczni_Nr_1_oferta

Zalacznik_Nr_2 _warunki_udzialu

Zalacznik_Nr_3_o_wykluczeniu

Zalacznik_Nr_4_powiazanie

Zalacznik_Nr_5_wykaz_uslug

Zalacznik_Nr_6_wykaz_osob

Zalacznik_Nr_6A

Zalacznik_Nr_7_program

umowa

Załącznik Nr 1 oferta - poprawiony 2020-02-26

 

Załączniki (doc):

Zalaczni_Nr_1_oferta

Zalacznik_Nr_2 _warunki_udzialu

Zalacznik_Nr_3_o_wykluczeniu

Zalacznik_Nr_4_powiazanie

Zalacznik_Nr_5_wykaz_uslug

Zalacznik_Nr_6_wykaz_osob

Zalacznik_Nr_6A

Zalacznik_Nr_7_program

Załącznik Nr 1 oferta - poprawiony 2020-02-26

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTEPOWANIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

SP-MSZ.BP.252.5.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  40/ZP/CP/2019

„Usługa przeprowadzenie kursu „Wychowawca kolonijny”
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

 

1.         NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiającym jest:

 

Województwo Lubelskie / Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe 
 im.  Władysławy Szoc  w Chełmie
 22-100 Chełm;  ul. Szpitalna 50

 

Adres, na który należy kierować korespondencję:

 

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe 
 im.  Władysławy Szoc  w Chełmie
22-100 Chełm,  ul. Szpitalna 50
tel., (fax.): 82 565 26 51
e-mail: sekretariat@medyki-chełm.pl
strona www: http://medyki-chelm.pl

 

 

2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

3.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest  usługa przeprowadzenia kursu „Wychowawca kolonijny”  dla
10 uczniów młodzieżowych kierunków kształcenia (1 grupa szkoleniowa)  w wymiarze 36 godz. dydaktycznych w terminie od 1 stycznia do 31 maja 2020 r. w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikat/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

 

...pozostałe informacje w Zapytaniu ofertowym

 

 Termin składania ofert upływa 19. 12. 2019 r. o godz. 14:00.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

Dokumenty PDF

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr    1 – Oferta

Załącznik nr    2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr    3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr    4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

Załącznik nr    5 - Wykaz usług szkoleniowych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat

Załącznik nr    6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr  6A- Oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia

Załącznik nr    7 – Program szkolenia

Wzór umowy 

 

 

Dokumenty DOC

Załącznik nr    1 – Oferta

Załącznik nr    2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr    3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr    4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

Załącznik nr    5 - Wykaz usług szkoleniowych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat

Załącznik nr    6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr  6A- Oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia

Załącznik nr    7 – Program szkolenia

 

 

 


 

SP-MSZ.BP.252.6.2019

                                                                                                                     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  41/ZP/CP/2019

„Usługa przeprowadzenia  kursu Język migowy” 
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

 

1.         NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiającym jest:

 

Województwo Lubelskie / Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe 
 im.  Władysławy Szoc  w Chełmie
 22-100 Chełm;  ul. Szpitalna 50

 

Adres, na który należy kierować korespondencję:

 

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe 
 im.  Władysławy Szoc  w Chełmie
22-100 Chełm,  ul. Szpitalna 50
tel., (fax.): 82 565 26 51
e-mail: sekretariat@medyki-chełm.pl
strona www: http://medyki-chelm.pl

 

 

2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

3.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest  usługa przeprowadzenia kursu „Język migowy”  dla 15 uczniów
młodzieżowych kierunków kształcenia (1 grupa szkoleniowa)  w wymiarze 60 godz. dydaktycznych w terminie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, zgodne z  przekazanym przez Zamawiającego wzorem.

 

...pozostałe informacje w Zapytaniu ofertowym

 

 Termin składania ofert upływa 19. 12. 2019 r. o godz. 14:00.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

Dokumenty PDF

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr    1 – Oferta

Załącznik nr    2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr    3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr    4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

Załącznik nr    5 - Wykaz usług szkoleniowych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat

Załącznik nr    6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr  6A- Oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia

Załącznik nr    7 – Program szkolenia

Wzór umowy 

 

 

Dokumenty DOC

Załącznik nr    1 – Oferta

Załącznik nr    2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr    3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr    4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

Załącznik nr    5 - Wykaz usług szkoleniowych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat

Załącznik nr    6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr  6A- Oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia

Załącznik nr    7 – Program szkolenia

 

 

 

 

 

 


 

SP-MSZ.BP.252.7.2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  42/ZP/CP/2019

„Usługa przeprowadzenia szkolenia „Manicure tytanowy”   
 dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

 

1.         NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiającym jest:

 

Województwo Lubelskie / Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe 
 im.  Władysławy Szoc  w Chełmie
 22-100 Chełm;  ul. Szpitalna 50

 

Adres, na który należy kierować korespondencję:

 

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe 
 im.  Władysławy Szoc  w Chełmie
22-100 Chełm,  ul. Szpitalna 50
tel., (fax.): 82 565 26 51
e-mail: sekretariat@medyki-chełm.pl
strona www: http://medyki-chelm.pl

 

 

2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

3.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia  „Manicure tytanowy”      dla 7 uczniów  kierunku technik usług kosmetycznych w wymiarze 16 godz. dydaktycznych  w terminie od 1 stycznia do 31 maja 2020 r.   w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia
uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, zgodne z  przekazanym przez Zamawiającego wzorem.

 

...pozostałe informacje w Zapytaniu ofertowym

 

 Termin składania ofert upływa 19. 12. 2019 r. o godz. 14:00.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

Dokumenty PDF

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr    1 – Oferta

Załącznik nr    2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr    3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr    4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

Załącznik nr    5 - Wykaz usług szkoleniowych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat

Załącznik nr    6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr  6A- Oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia

Załącznik nr    7 – Program szkolenia

Wzór umowy 

 

 

Dokumenty DOC

Załącznik nr    1 – Oferta

Załącznik nr    2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr    3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr    4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

Załącznik nr    5 - Wykaz usług szkoleniowych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat

Załącznik nr    6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr  6A- Oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia

Załącznik nr    7 – Program szkolenia

 

 

 

 

 


SP-MSZ.BP.252.8.2019

                                                                                                                     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  43/ZP/CP/2019

„Usługa przeprowadzenia  kursu „Język angielski zawodowy”
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

 

 

1.         NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiającym jest:

 

Województwo Lubelskie / Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe 
 im.  Władysławy Szoc  w Chełmie
 22-100 Chełm;  ul. Szpitalna 50

 

 

Adres, na który należy kierować korespondencję:

 

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe 
 im.  Władysławy Szoc  w Chełmie
22-100 Chełm,  ul. Szpitalna 50
tel., (fax.): 82 565 26 51
e-mail: sekretariat@medyki-chełm.pl
strona www: http://medyki-chelm.pl

 

 

2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

3.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest  usługa przeprowadzenia kursu „Język angielski zawodowy”  dla 15 uczniów młodzieżowych kierunków kształcenia (1 grupa szkoleniowa)  w wymiarze 40 godz. dydaktycznych w terminie od 1 stycznia do 31 maja 2020 r. w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, zgodne z  przekazanym przez Zamawiającego wzorem.

 

...pozostałe informacje w Zapytaniu ofertowym 

 

Termin składania ofert upływa 19. 12. 2019 r. o godz. 14:00.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

Dokumenty PDF

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr    1 – Oferta

Załącznik nr    2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr    3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr    4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

Załącznik nr    5 - Wykaz usług szkoleniowych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat

Załącznik nr    6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr  6A- Oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia

Załącznik nr    7 – Program szkolenia

Wzór umowy 

 

 

Dokumenty DOC

Załącznik nr    1 – Oferta

Załącznik nr    2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr    3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr    4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

Załącznik nr    5 - Wykaz usług szkoleniowych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat

Załącznik nr    6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr  6A- Oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia

Załącznik nr    7 – Program szkolenia

 

 

 

 

 

 


SP-MSZ.BP.252.9.2019

                                                                                                                     

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  44/ZP/CP/2019

„Usługa przeprowadzenia  kursu „Język angielski medyczny”
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

 

1.         NAZWA I  ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 

Zamawiającym jest:

 

Województwo Lubelskie / Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe 
 im.  Władysławy Szoc  w Chełmie
 22-100 Chełm;  ul. Szpitalna 50

 

 

Adres, na który należy kierować korespondencję:

 

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe 
 im.  Władysławy Szoc  w Chełmie
22-100 Chełm,  ul. Szpitalna 50
tel., (fax.): 82 565 26 51
e-mail: sekretariat@medyki-chełm.pl
strona www: http://medyki-chelm.pl

 

 

2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

3.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest  usługa przeprowadzenia kursu „Język angielski medyczny”  dla 10 nauczycieli (1 grupa szkoleniowa)  w wymiarze 40 godz. dydaktycznych w terminie od 1 stycznia do 31 maja 2020 r. w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, zgodne z  przekazanym przez Zamawiającego wzorem.

 

 

...pozostałe informacje w Zapytaniu ofertowym

 

 Termin składania ofert upływa 19. 12. 2019 r. o godz. 14:00.

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

Dokumenty PDF

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr    1 – Oferta

Załącznik nr    2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr    3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr    4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

Załącznik nr    5 - Wykaz usług szkoleniowych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat

Załącznik nr    6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr  6A- Oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia

Załącznik nr    7 – Program szkolenia

Wzór umowy 

 

 

Dokumenty DOC

Załącznik nr    1 – Oferta

Załącznik nr    2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr    3 - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr    4 - Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych,

Załącznik nr    5 - Wykaz usług szkoleniowych wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat

Załącznik nr    6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

Załącznik nr  6A- Oświadczenie osoby prowadzącej zajęcia

Załącznik nr    7 – Program szkolenia

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Chełm 12.11.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE


 

Działając na podstawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych Szkoły Policealnej-Medyczngo Studium Zawodowego im, Władysławy Szoc w Chełmie, których wartość nie przekracza 30.000 euro w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. 2018 r poz. 1986), zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na:

remont pomieszczenia węzła ciepłowniczego po awarii rury zasilającej zimną wodę, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym i przedmiarem robót.

1. Zamawiający: Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc z siedzibą 22-100 Chełm ul. Szpitalna 50 tel/faks 825652651 e-mail: sekretariat@medyki-cheim.pi,

1.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

2.       Ofertę należy sporządzić wraz z formularzem ofertowym w języku polskim, w formie pisemnej.

3.       Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną, złożona powinna być w zaklejonej kopercie oznaczonej pieczątką firmową Wykonawcy i napisem „ Oferta na Remont węzła ciepłowniczego"

4.       Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

5.       Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z przedmiarem robót, ceny muszą być podane w PLN cyfrowo oraz być wartością netto i brutto.

6.       Remont powinien być wykonany do dnia 13.12.2019 r

7.       Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Jerzy Graniczka tel, 82/5652651 1. Kryteria wyboru oferty.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

1. Miejsce i termin składania ofert:

o składanie ofert do dnia: 20.11,2019 r do godz.1500 o wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w dniu 21.12.2019 r. po analizie złożonych ofert, a wynik zostanie ogłoszony w siedzibie szkoły - tablica ogłoszeń publicznych, oraz na stronie internetowej szkloły. o o wyborze najkorzystniejszej oferty oferent zostanie powiadomiony przez Zamawiającego,

o ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm.

o oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy,

2.       Przedmiar robót.

 

Ogłoszenie

Formularz ofetowy

Przedmiar robót

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

 

 

 


 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

             Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie informuje, że posiada pomieszczenie użytkowe o powierzchni  9,02m2  z przeznaczeniem pod wynajem  na potrzeby prowadzenia sklepiku szkolnego dla uczniów i pracowników szkoły.

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską do dnia 7 października 2019r. do godziny 10 00.

Możliwość oglądania pomieszczenia pod wynajem w dniach:

Poniedziałek – piątek   w godzinach  800  -    1500.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 825652651 lub w sekretariacie szkoły,
ul Szpitalna 50.

Osoba do kontaktu: Jerzy Graniczka

 

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  39/ZP/CP/2019

„Usługa przeprowadzenia szkolenia „Metodyka pracy z dzieckiem autystycznym
z zespołem Aspargera”
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia  „Metodyka pracy z dzieckiem autystycznym z zespołem Aspargera” dla 15 uczniów  młodzieżowych kierunków kształcenia w wymiarze 16 godz. dydaktycznych  w terminie do 30 listopada 2019 r.   w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Zamówienie należy wykonać w terminie do  30 listopada 2019 r. (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez strony zamówienia).

 

 Ofertę w formie papierowej należy składać osobiście / pocztą/ kurierem na adres:

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe  im. Władysławy Szoc W Chełmie
ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm

z dopiskiem na kopercie:

„Usługa przeprowadzenia szkolenia „Metodyka pracy z dzieckiem autystycznym z zespołem Aspargera”  dla uczestników  projektu  pn. „Czas na profesjonalistów”

 

Nie otwierać przed dniem 08.10.2019 r. do godz. 14:00

Termin składania ofert upływa 08.10.2019 r. o godz. 14:00.

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 6A do zapytania ofertowego

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

Załącznik - projekt umowy

Dokumenty edytowalne

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  38/ZP/CP/2019

„Usługa przeprowadzenia szkolenia „Metodyka pracy z dzieckiem autystycznym
z zespołem Aspargera”
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

Zamawiający:

Województwo Lubelskie/ Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe

im. Władysławy Szoc 22-100 Chełm ul. Szpitalna 50

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia  „Metodyka pracy z dzieckiem autystycznym z zespołem Aspargera” dla 15 uczniów  młodzieżowych kierunków kształcenia w wymiarze 16 godz. dydaktycznych  w terminie do 30 listopada 2019 r.   w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające

 

 MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.    Ofertę w formie papierowej należy składać osobiście / pocztą/ kurierem na adres:

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe  im. Władysławy Szoc W Chełmie
ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm

2.    Termin składania ofert upływa 27.09.2019 r. o godz. 14:00.

 

 

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 6A do zapytania ofertowego

Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego

Załącznik - projekt umowy

Dokumenty edytowalne

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 


 

 

Zapytanie cenowe

(wg załącznika nr 3 do Regulaminu Ramowych   Procedur  Udzielania  Zamówień   Publicznych o  Wartości   Szacunkowej   Nie  Przekraczającej Równowartości  Kwoty 30.000  Euro  w  Szkole Policealnej - Medycznym  Studium Zawodowym  im. Władysławy Szoc  w Chełmie)

 

 1. Zamawiający:

Województwo Lubelskie/ Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe

im. Władysławy Szoc 22-100 Chełm ul. Szpitalna 50

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia:   „Hotelarskie usługi noclegowe” dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

a)      termin realizacji zamówienia: od 24 czerwca do  18 lipca  2019r

b)      hotelarska usługa noclegowa dla:
 4 uczestników stażu zawodowego w Krasnobrodzie,

3.      Opis usługi noclegowej:

  -        wykonawca musi zagwarantować miejsce noclegowe dla 4 osób w Krasnobrodzie

-        obiekt musi dysponować pokojami 1, 2 i 3 osobowymi  (każdy pokój wyposażony w łazienkę z prysznicem oraz pojedyncze łóżka),

-        dopuszcza się zakwaterowanie części uczestników w innym (współpracującym) ośrodku/hotelu,

-        pokoje hotelowe zostaną udostępnione w pierwszym dniu pobytu od godz. 9.00 i w ostatnim dniu pobytu do godziny 16.00,

-        przy obiekcie musi być zlokalizowany bezpłatny parking dla uczestników na minimum 1 samochód osobowy,

-        w godzinach nocnych od godz. 22.00 do godz. 6.00 zapewniony zostanie wypoczynek uczestnikom stażu, niezakłócony hałasami i odbywającymi się imprezami, spotkaniami towarzyskimi np. wesela, itp.

-        obiekt hotelowy powinien znajdować się w pobliżu miejsca realizacji stażu zawodowego uczestników projektu tj. Krasnobród, ul Sanatoryjna 1, ( do 2 km  drogą pieszą)

-        w cenie doby hotelowej uwzględnia się  wyżywienie w zakresie: śniadania i kolacji w każdym dniu pobytu z wyłączeniem śniadania w pierwszym dniu pobytu  i kolacji w ostatnim dniu pobytu, tj. 24 śniadania i 24 kolacje

 

4.      Warunki płatności: Płatności będą realizowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

5.      Miejsce  złożenia oferty: w formie papierowej na adres:  Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm  lub  w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@medyki-chelm.pl

6.      Termin składania ofert: do 30.05.2019 r.

7.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą: Jadwiga Woźniak (tel. 507 131 930)

 1. Sposób przygotowania oferty:  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku   polskim.
 2. Treść oferty: załącznik nr 1

 

 1. Ocena oferty

  Zostanie wybrana oferta o najniższej cenie           

   
 2. Wymagania wobec Wykonawców

 

a)      Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy;

b)    Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu zamówienia przestrzegać wszystkich informacji i wskazówek Zamawiającego.

Załączniki:

 

 załącznik 1 - oferta Krasnobród

 

Zapytanie ofertowe

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

 

 

 


 

 

Zapytanie cenowe

(wg załącznika nr 3 do Regulaminu Ramowych   Procedur  Udzielania  Zamówień   Publicznych o  Wartości   Szacunkowej   Nie  Przekraczającej Równowartości  Kwoty 30.000  Euro  w  Szkole Policealnej - Medycznym  Studium Zawodowym  im. Władysławy Szoc  w Chełmie)

 

 1. Zamawiający:

Województwo Lubelskie/ Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe

im. Władysławy Szoc 22-100 Chełm ul. Szpitalna 50

zaprasza do złożenia oferty na:

 1. Przedmiot zamówienia:   „Hotelarskie usługi noclegowe” dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

a)      termin realizacji zamówienia: od 24 czerwca do  18 lipca  2019r

b)      hotelarska usługa noclegowa dla:
 8 uczestników stażu zawodowego w Nałęczowie,

3.      Opis usługi noclegowej:

 

-        wykonawca musi zagwarantować miejsce noclegowe dla 8 osób w Nałęczowie

-        obiekt musi dysponować pokojami 1, 2 i 3 osobowymi  (każdy pokój wyposażony w łazienkę z prysznicem oraz pojedyncze łóżka),

-        dopuszcza się zakwaterowanie części uczestników w innym (współpracującym) ośrodku/hotelu,

-        pokoje hotelowe zostaną udostępnione w pierwszym dniu pobytu od godz. 9.00 i w ostatnim dniu pobytu do godziny 16.00,

-        przy obiekcie musi być zlokalizowany bezpłatny parking dla uczestników na minimum 2 samochody osobowe,

-        w godzinach nocnych od godz. 22.00 do godz. 6.00 zapewniony zostanie wypoczynek uczestnikom stażu, niezakłócony hałasami i odbywającymi się imprezami, spotkaniami towarzyskimi np. wesela, itp.

-        obiekt hotelowy powinien znajdować się w pobliżu miejsca realizacji stażu zawodowego uczestników projektu tj. Nałęczów, Termy pałacowe 1 A, ( do 2 km  drogą pieszą)

-        w cenie doby hotelowej uwzględnia się  wyżywienie w zakresie: śniadania i kolacje w każdym dniu pobytu z wyłączeniem śniadania w pierwszym dniu pobytu  i kolacji w ostatnim dniu pobytu, tj. 24 śniadania i 24 kolacje

 

4.      Warunki płatności: Płatności będą realizowane przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury

5.      Miejsce  złożenia oferty: w formie papierowej na adres:  Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm  lub  w formie elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@medyki-chelm.pl

6.      Termin składania ofert: do 30.05.2019 r.

7.      Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcą: Jadwiga Woźniak (tel. 507 131 930)

 1. Sposób przygotowania oferty:  ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku   polskim.
 2. Treść oferty: załącznik nr 1

 

 1. Ocena oferty

  Zostanie wybrana oferta o najniższej cenie           

   
 2. Wymagania wobec Wykonawców

 

a)      Zamawiający nie dopuszcza zmiany ceny zakupu w trakcie trwania umowy;

b)    Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu zamówienia przestrzegać wszystkich informacji i wskazówek Zamawiającego.

 

 

Załączniki:

 

 załącznik 1 - oferta Nałęczów

 

Zapytanie ofertowe

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

 

 

 


 

 

Remont pomieszczeń szkolnych

 

 

 

 

SP-MSZ.AT.252/01/19

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Działając na podstawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych Szkoły Policealnej-Medyczngo Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie, których wartość nie przekracza 30.000 euro w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  tekst jednolity (Dz. U. 2018 r poz. 1986),   zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na:

Remont pomieszczeń szkolnych oraz  usunięcie ubytków tynku na elewacji budynku szkolnego, zgodnie z załączonym formularzem ofertowym i  przedmiarem robót.

 1. Zamawiający:

Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc z siedzibą 22-100 Chełm ul. Szpitalna 50 tel/faks  825652651 e-mail: sekretariat@medyki-chelm.pl.

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Sposób przygotowania oferty:
 3. ofertę należy sporządzić wraz z formularzem ofertowym w języku polskim, w formie pisemnej,
 4. oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną, złożona powinna być w zaklejonej kopercie oznaczonej pieczątką firmową Wykonawcy i napisem „ Oferta na  Remont w budynku szkolnym ”
 5.  Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
 6.  Wykonawca  przedstawi ofertę zgodnie z przedmiarem robót, ceny muszą być  podane w PLN cyfrowo oraz być wartością netto i brutto.
 7. Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:  

Jerzy Graniczka tel. 82/5652651

 1. Kryteria wyboru oferty.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

 1. Miejsce i termin składania ofert:
  • składanie ofert do dnia: 17.05.2019 r do godz.1500
  • wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w dniu 20.05.2019 r. po analizie złożonych ofert, a wynik zostanie ogłoszony w siedzibie Studium - tablica ogłoszeń publicznych.
  • wyborze najkorzystniejszej oferty oferent zostanie powiadomiony przez Zamawiającego,
  • ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm.
  • oferty złożone po terminie nie będą  rozpatrywane.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy,
 2. Przedmiar robót.

 

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

Przedmiar robót 2019

 

Formularz Ofertowy

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

 

 

 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 37/ZP/CP/2019

 

na usługę przeprowadzenia  staży zawodowych dla nauczycieli  zawodu technik masażysta, technik usług kosmetycznych w  ramach projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

 

1.        Przedmiotem zamówienia jest  usługa przeprowadzenia  staży zawodowych dla nauczycieli zawodu technik masażysta, technik usług kosmetycznych w  ramach projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

2.        Z uwagi na tematykę staży Zamawiający podzielił  zapytanie na dwie części:

Część 1:  Staż zawodowy dla 2 nauczycieli zawodu technik masażysta w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie kształcenia praktycznego.

Część 2: Staż zawodowy dla 2 nauczycieli zawodu technik usług kosmetycznych w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie kształcenia praktycznego.

3.        Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych zarówno co do liczby zawodów jak i liczby nauczycieli.

4.        Preferowanym miejscem odbywania się staży jest teren województwa lubelskiego.

5.        Staże zawodowe realizowane będą według programu stażu  rozszerzającego umiejętności zawodowe nauczycieli.

6.        Okres realizacji stażu wynosi 40 godzin/tydzień w odniesieniu do jednego nauczyciela.

7.        Za udział w stażu nauczyciel otrzyma zwrot kosztów przejazdu tam i z powrotem oraz kosztów zakwaterowania i wyżywienia, wypłaconych przez Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy zawartej z nauczycielem.

8.        Stażyści w okresie odbywania stażu objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków/ z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Koszt tego ubezpieczenia jest ponoszony przez Zamawiającego.

9.        Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

80310000-0 Usługi edukacji młodzieży

 

1.        Oferty należy składać do dnia 15.03.2019.r. do godz. 15:00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:

a)   listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego:

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie,
ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm
  z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 37/ZP/CP/2019   - dot. Staży n-l„

b)   osobiści – sekretariat szkoły (parter),

c)    drogą mailową na adres: sekretariat@medyki-chelm.pl   (w temacie wiadomości proszę wpisać  „Zapytanie ofertowe nr 37/ZP/CP/2019.- dot. Staży n-l„.

 

 

Zapytanie nr 37_staże_zawodowe_nauczyciele

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 36/ZP/CP/2019

 

na usługę przeprowadzenia  staży zawodowych  dla uczniów kierunku: technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych w ramach projektu „Czas na profesjonalistów”

 

1.        Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia staży zawodowych dla uczniów  kierunku: technik masażysta, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych w ramach projektu pn. „Czas na profesjonalistów”.

2.        Preferowanym miejscem odbywania się staży jest teren województwa lubelskiego.

3.        Staże zawodowe realizowane będą według programu stażu, który wykracza poza zakres obowiązkowego kształcenia zawodowego praktycznego, w celu zwiększenia wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu.

4.        Staże mają obejmować 150 godzin w odniesieniu do jednego ucznia, przy czym czas pracy nie może przekraczać 8 godzin/dobę oraz 40 godzin/tydzień.  

5.        Uczestnik stażu nie może odbywać stażu w niedziele i święta, w porze nocnej, w systemie zmianowym, ani w godzinach nadliczbowych.

6.        Za udział w stażu uczniowie otrzymają stypendium , zwrot kosztów przejazdu tam i z powrotem oraz kosztów zakwaterowania i wyżywienia, wypłaconych przez Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy zawartej z uczniami.

7.       Stażyści w okresie odbywania stażu objęci są ubezpieczeniem zdrowotnym oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków/ z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Koszt tego ubezpieczenia jest ponoszony przez Zamawiającego.

8.        Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):

80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

80310000-0 Usługi edukacji młodzieży

 

 

I.            TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 

1.        Oferty należy składać do dnia 15.03.2019r. do godz. 15:00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:

a)   listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego:

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie,
ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm
 z dopiskiem „Zapytanie ofertowe nr 36/ZP/CP/2019   - dot. staży„

b)   osobiści – sekretariat szkoły (parter),

c)    drogą mailową na adres: sekretariat@medyki-chelm.pl   (w temacie wiadomości proszę wpisać  „Zapytanie ofertowe nr 36/ZP/CP/2019.- dot. Staży „.

a)    

W każdym z trzech wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty przez Zamawiającego celem jej rozpatrzenia decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

 

 

Zapytanie nr 36_staże_zawodowe_uczniowie

Załącznik 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  35/ZP/CP/2019

„Usługa przeprowadzenia szkolenia Ratownik wodny” dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia  „Ratownik wodny” dla 5 uczniów  młodzieżowych kierunków kształcenia w wymiarze 158 godz. dydaktycznych  w terminie do 30 czerwca 2019 r.   w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, zgodne z  przekazanym przez Zamawiającego wzorem.

 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

80340000-9 Usługi edukacji specjalnej

 

Termin składania ofert upływa 06.02.2019 r. o godz. 14:00.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 35_ratownik_ wodny

Załącznik Nr 1 oferta

Załącznik Nr 2 warunki udziału

Załącznik Nr 3 o wykluczeniu

Załącznik Nr 4 powiązanie

Załącznik Nr 5 wykaz usług

Załącznik Nr 6 wykaz osób

Załącznik Nr 6A

Załącznik nr 7 program

umowa

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  34/ZP/CP/2019

„Usługa przeprowadzenia szkolenia Trener rekreacji ruchowej” dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia  Trener rekreacji ruchowej”     dla 15 uczniów  młodzieżowych kierunków kształcenia technik masażysta w wymiarze 16 godz. dydaktycznych  w terminie do 30 maja 2019 r.   w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, zgodne z  przekazanym przez Zamawiającego wzorem.

 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

80340000-9 Usługi edukacji specjalnej

 

Termin składania ofert upływa 06.02.2019 r. o godz. 14:00.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 34_trener_ rekreacji_ ruchowej

Załącznik Nr 1 oferta

Załącznik Nr 2 warunki udziału

Załącznik Nr 3 o wykluczeniu

Załącznik Nr 4 powiązanie

Załącznik Nr 5 wykaz usług

Załącznik Nr 6 wykaz osób

Załącznik Nr 6A

Załącznik nr 7 program

umowa

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  33/ZP/CP/2019

„Usługa przeprowadzenia szkolenia Taping rehabilitacyjny” 
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia  „Taping rehabilitacyjny”    dla 10 uczniów  kierunku technik masażysta w wymiarze 12 godz. dydaktycznych
 w terminie do 30 maja 2019 r.   w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia
i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, zgodne z  przekazanym przez Zamawiającego wzorem.

 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

80340000-9 Usługi edukacji specjalnej

 

Termin składania ofert upływa 06.02.2019 r. o godz. 14:00.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 33_taping_rehabilitacyjny

Załącznik Nr 1 oferta

Załącznik Nr 2 warunki udziału

Załącznik Nr 3 o wykluczeniu

Załącznik Nr 4 powiązanie

Załącznik Nr 5 wykaz usług

Załącznik Nr 6 wykaz osób

Załącznik Nr 6A

Załącznik nr 7 program

umowa

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  32/ZP/CP/2019

„Usługa przeprowadzenia szkolenia „Relaksacja poizometryczna mięśni”  
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia  Relaksacja poizometryczna mięśni”  dla 10 uczniów  kierunku technik masażysta w wymiarze 12 godz. dydaktycznych  w terminie do 30 maja 2019 r.   w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia
i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, zgodne z  przekazanym przez Zamawiającego wzorem

 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

80340000-9 Usługi edukacji specjalnej

 

Termin składania ofert upływa 06.02.2019 r. o godz. 14:00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 32_relaksacja_poizometryczna

Załącznik Nr 1 oferta

Załącznik Nr 2 warunki udziału

Załącznik Nr 3 o wykluczeniu

Załącznik Nr 4 powiązanie

Załącznik Nr 5 wykaz usług

Załącznik Nr 6 wykaz osób

Załącznik Nr 6A

Załącznik nr 7 program

umowa

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  31/ZP/CP/2019

„Usługa przeprowadzenia szkolenia „Manicure tytanowy”    dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia  „Manicure tytanowy”      dla 10 uczniów  kierunku technik usług kosmetycznych w wymiarze 16 godz. dydaktycznych  w terminie do 30 maja 2019 r.   w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, zgodne z  przekazanym przez Zamawiającego wzorem.

 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

CPV 80500000-9  Usługi szkoleniowe

 

Termin składania ofert upływa 06.02.2019 r. o godz. 14:00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 31_manicure_tytanowy

Załącznik Nr 1 oferta

Załącznik Nr 2 warunki udziału

Załącznik Nr 3 o wykluczeniu

Załącznik Nr 4 powiązanie

Załącznik Nr 5 wykaz usług

Załącznik Nr 6 wykaz osób

Załącznik Nr 6A

Załącznik nr 7 program

umowa

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  30/ZP/CP/2019

„Usługa przeprowadzenia szkolenia „Zdobienie paznokci nowoczesnymi technikami  dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

 Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia  Zdobienie paznokci nowoczesnymi technikami  dla 15 uczniów  kierunku technik usług kosmetycznych w wymiarze
16 godz. dydaktycznych  w terminie do 30 maja 2019 r.   w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na
profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, zgodne z  przekazanym przez Zamawiającego wzorem.

 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

CPV 80500000-9  Usługi szkoleniowe

 

Termin składania ofert upływa 06.02.2019 r. o godz. 14:00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 30 _zdobienie_paznokci

Załącznik Nr 1 oferta

Załącznik Nr 2 warunki udziału

Załącznik Nr 3 o wykluczeniu

Załącznik Nr 4 powiązanie

Załącznik Nr 5 wykaz usług

Załącznik Nr 6 wykaz osób

Załącznik Nr 6A

Załącznik nr 7 program

umowa

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  26/ZP/CP/2018

„Usługa przeprowadzenia  kursu Język migowy” 
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

 Przedmiotem zamówienia jest  usługa przeprowadzenia kursu „Język migowy”  dla 10 uczniów
młodzieżowych kierunków kształcenia (1 grupa szkoleniowa)  w wymiarze 60 godz. dydaktycznych w terminie do 30 kwietnia 2019 r. w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

80580000-3 Oferowanie kursów językowych

 

Termin składania ofert upływa 20.12. 2018 r. o godz. 14:00.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 26 j.migowy

Załączni Nr 1 oferta

Załącznik Nr 2 warunki udziału

Załącznik Nr 3 o wykluczeniu

Załącznik Nr 4 powiązanie

Załącznik Nr 5 wykaz usług

Załącznik Nr 6 wykaz osób

Załącznik Nr 6A

Załącznik nr 7 program

Wzór umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  27/ZP/CP/2018

„Usługa przeprowadzenia  kursu „Język angielski zawodowy”
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

Przedmiotem zamówienia jest  usługa przeprowadzenia kursu „Język angielski zawodowy”  dla 15 uczniów młodzieżowych kierunków kształcenia (1 grupa szkoleniowa)  w wymiarze 40 godz. dydaktycznych w terminie do 30 kwietnia 2019 r. w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Termin składania ofert upływa 20.12. 2018 r. o godz. 14:00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27 j. angielski

Załączni Nr 1 oferta

Załącznik Nr 2 warunki udziału

Załącznik Nr 3 o wykluczeniu

Załącznik Nr 4 powiązanie

Załącznik Nr 5 wykaz usług

Załącznik Nr 6 wykaz osób

Załącznik Nr 6A

Załącznik nr 7 program

Wzór umowy

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  28 ZP/CP/2018

„Usługa przeprowadzenia  szkolenia „Instruktor I pomocy”
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

Przedmiotem zamówienia jest  usługa przeprowadzenia szkolenia „Instruktor I pomocy”    dla 10 uczniów młodzieżowych kierunków kształcenia (1 grupa szkoleniowa)  w wymiarze
 24 godz. dydaktycznych w terminie do 30 kwietnia 2019 r. w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, zgodne z  przekazanym przez Zamawiającego wzorem.

 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

80562000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

 

Termin składania ofert upływa 20.12. 2018 r. o godz. 14:00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28 instruktor_pierwszej pomocy

Załączni Nr 1 oferta

Załącznik Nr 2 warunki udziału

Załącznik Nr 3 o wykluczeniu

Załącznik Nr 4 powiązanie

Załącznik Nr 5 wykaz usług

Załącznik Nr 6 wykaz osób

Załącznik Nr 6A

Załącznik nr 7 program

Wzór umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 

 

 

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR  29/ZP/CP/2018

„Usługa przeprowadzenia szkolenia „Masaż relaksacyjny ” 
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia  „Masaż relaksacyjny”  dla 10 uczniów  kierunku technik masażysta w wymiarze 30 godz. dydaktycznych  w terminie do 30 kwietnia 2019 r.   w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikaty/zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia
i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, zgodne z  przekazanym przez Zamawiającego wzorem.

 

 

Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

80340000-9 Usługi edukacji specjalnej

 

Termin składania ofert upływa 20.12. 2018 r. o godz. 14:00.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 29 _masaż_relaksacyjny

Załączni Nr 1 oferta

Załącznik Nr 2 warunki udziału

Załącznik Nr 3 o wykluczeniu

Załącznik Nr 4 powiązanie

Załącznik Nr 5 wykaz usług

Załącznik Nr 6 wykaz osób

Załącznik Nr 6A

Załącznik nr 7 program

Wzór umowy

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  25/ZP/CP/2018

„Dostawa surowców farmaceutycznych i leków  gotowych wykorzystywanych w recepturze
do  pracowni Technik farmaceutyczny w ramach projektu „Czas na profesjonalistów”

1.    Przedmiotem  zamówienia  jest   dostawa surowców farmaceutycznych i leków  gotowych wykorzystywanych w recepturze do  pracowni Technik farmaceutyczny w ramach projektu „Czas na profesjonalistów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje
i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i  Budżetu Państwa.

2.    Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu  asortymentowo - cenowym-Załącznik Nr 2.

3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

4.    Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV):

33690000-3 Różne produkty lecznicze

5.    Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia

1)        Zamawiający wymaga minimum 12 miesięcznego terminu ważności oferowanych produktów licząc od dnia dostawy do Zamawiającego zapewniający bezpieczne użycie dostarczonych produktów farmaceutycznych.

 

2)        Przedmiot dostawy musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przede wszystkim z ustawą z dnia 6 września 2001 r., Prawo Farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2008 r., Nr 45 poz. 271 z późn. zm.)

 

3)        Przedmiot zamówienia musi być dopuszczony do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

4)        Wykonawca gwarantuje, że dostarczy przedmiot zamówienia o najwyższej jakości, pod względem norm jakościowych.

 

5)        Opakowania bezpośrednie i zewnętrzne muszą być zgodne z wymogami ustawy z dnia
6 września 2001 r., Prawo Farmaceutyczne.

 

Zapytanie_ ofertowe _NR _25_ZP_CP_2018

lista surowców farmaceutycznych

Zał_Nr_1_Formularz_oferty (pdf)

Zał_Nr_1_Formularz_oferty(doc)

Zał_nr 2_ Formularz_asortymentowo_cenowy (pdf)

Zał_nr 2_ Formularz_asortymentowo_cenowy (doc)

Zał_ Nr_ 3_ oświadczenie (pdf)

Zał_ Nr_ 3_ oświadczenie (doc)

Zał_Nr_4_Informacja o gr. kapitałowej (pdf)

Zał_Nr_4_Informacja o gr. kapitałowej (doc)

Zał_ nr_5_wzór_ umowy (pdf)

Zał_ nr_5_wzór_ umowy (doc)

 

Ogłoszenie wyników

 

 


 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Data ogłoszenie: 2018-09-26  Termin składania ofert: 2018-10-05 godz.14:30

 

SP.MSZ.BP.252.15.2018

 

 

1.    Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do  pracowni przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Czas na profesjonalistów” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

2.    Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

 

część  1 − sprzęt i pomoce dydaktyczne  do pracowni  technik  farmaceutyczny

część  2 − Surowce farmaceutyczne i  leki gotowe wykorzystywane w recepturze do pracowni   Technik  farmaceutyczny

część 3 −  literatura  specjalistyczna  i filmy dydaktyczne  dla  kierunku technik  masażysta

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty

załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy o gr. kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy

Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_1

Załącznik nr 6 do SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_2

Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_3

Załącznik nr 8 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Data ogłoszenie: 2018-08-01  Termin składania ofert: 2018-08-10 godz.14:30

 

SP.MSZ.BP.252.14.2018

 

 

 

1.    Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do  pracowni przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Czas na profesjonalistów” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

2.    Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:

 

część  1 − sprzęt i pomoce dydaktyczne  do pracowni  technik  farmaceutyczny

część  2 −  sprzęt i pomoce dydaktyczne  do   pracowni arteterapii 

część  3 −  programy multimedialne do kształcenia zawodowego

część  4  −  literatura  specjalistyczna  i filmy dydaktyczne  dla  kierunku technik  masażysta

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

 

 

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty

załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy o gr. kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy

Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_1

Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_2

Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_3

Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_4

Załącznik nr 9 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 


 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Data ogłoszenie: 2018-07-03  Termin składania ofert: 2018-07-11 godz.14:30

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-07-16

 

 

Informacja z otwarcia ofert 13.07.2018

 

 

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 11.07.2018

 

 

 

 

UWAGA!!! Zamiana terminu składania ofert na 2018-07-13 godz.14:30

 

UWAGA!!! Zamiana SIWZ z dnia 2018-07-09

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 09.06.2018

Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert

 

SP.MSZ.BP.252.13.2018

 

 

1.    Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do  pracowni przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Czas na profesjonalistów” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

2.    Przedmiot zamówienia został podzielony na 11 części:

 

część  1 sprzęt i pomoce dydaktyczne  do  pracowni  technik usług kosmetycznych 

 część 2 sprzęt i pomoce dydaktyczne  do  pracowni technik masażysta

część  3 − sprzęt i pomoce dydaktyczne  do pracowni  technik  farmaceutyczny

część  4 −  sprzęt i pomoce dydaktyczne  do   pracowni arteterapii 

część  5 –  sprzęt  medyczny  do  pracowni przedmiotów zawodowych

 

część  6 − sprzęt  komputerowy do  pracowni przedmiotów zawodowych (zamówienie jest związane z realizowaną przez Zamawiającego działalnością dydaktyczną)

 

część  7 −  programy multimedialne do kształcenia zawodowego

część  8  −  literatura  specjalistyczna  i filmy dydaktyczne   dla  kierunku technik  masażysta

 

część  9 −   literatura  specjalistyczna  i filmy dydaktyczne  dla kierunku  technik usług kosmetycznych

 

część  10 −  literatura  specjalistyczna  i filmy dydaktyczne   dla kierunku  technik      farmaceutyczny

 

część 11  −  literatura  specjalistyczna  i filmy dydaktyczne   dla kierunku  technik    dentystyczny

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 11.07.2018

 

UWAGA!!! Zamiana terminu składania ofert na 2018-07-13 godz.14:30

 

UWAGA!!! Zamiana SIWZ z dnia 2018-07-09

 

Pytania i odpowiedzi z dnia 09.06.2018

Zmiana SIWZ i zmiana terminu składania ofert

 

 

 

 

 

SIWZ

SIWZ-poprawiony 2018-07-04 (poprawiono sposób opisu koperty)

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty

załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy o gr. kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy

Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_1

Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_2

Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_3

Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_4

Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_5

Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_6

Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_7

Zalacznik_nr_12_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_8

Zalacznik_nr_13_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_9

Załącznik_nr_14_do_SIWZ_szczegółowy_ops_zamówienia_część_10

Załącznik_nr_15_do_SIWZ_szczegółowy _opis_zamówienia_część_11

Załącznik nr 16 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

 


 

 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Data ogłoszenie: 2018-06-08  Termin składania ofert: 2018-06-20 godz.10:00

 

Data zmiany ogłoszenie w zakresie Części 3 - Sprzęt specjalistyczny do pracowni technik dentystyczny - 2018-06-18

Termin składa ofert w zakresie Części 3 - 2018-06-22 godz.10:00

Wprowadzone zmiany:  Części 3 wprowadzono zmiany w specyfikacji zamawianego sprzętu w Załączniku nr 7 poz nr 4 - Frezarka

 

Zmiana ogloszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-06-29

 

Zmieniona specyfikacja - Załącznik nr 7 - Część  3 postępowania

 

SP.MSZ.BP.252.08.2018

 

 

1.    Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do  pracowni przedmiotów zawodowych w ramach projektu „Czas na profesjonalistów” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

2.    Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części:

 

część  1 sprzęt i pomoce dydaktyczne  do  pracowni  technik usług kosmetycznych 

 część 2 sprzęt i pomoce dydaktyczne  do  pracowni technik masażysta

część  3 −  sprzęt specjalistyczny  do pracowni technik dentystyczny 

część 4 − sprzęt i pomoce dydaktyczne  do pracowni  technik  farmaceutyczny

część  5 −  sprzęt i pomoce dydaktyczne  do   pracowni arteterapii 

część 6 −  pomoce dydaktyczne  do   pracowni anatomicznej

część  7 –  sprzęt  medyczny  do  pracowni przedmiotów zawodowych

 

część  8 − sprzęt  komputerowy do  pracowni przedmiotów zawodowych (zamówienie jest związane z realizowaną przez Zamawiającego działalnością dydaktyczną)

 

część  9 −  programy multimedialne do kształcenia zawodowego

część  10  −  literatura  specjalistyczna  i filmy dydaktyczne   dla  kierunku technik  masażysta

 

część  11 −   literatura  specjalistyczna  i filmy dydaktyczne  dla kierunku  technik usług kosmetycznych

 

część  12 −  literatura  specjalistyczna  i filmy dydaktyczne   dla kierunku  technik      farmaceutyczny

 

część 13  −  literatura  specjalistyczna  i filmy dydaktyczne   dla kierunku  technik    dentystyczny

 

 

Informacja_z_otwarcia_ofert w dniu 20-06-2018

Informacja_z_otwarcia_ofert 2 z dnia 22-06-2018r

 

ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2018-06-26

 

Zmiana_ogloszenia_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2018-06-29

 

 

Zapytania i odpowiedzi dotyczące postępowania

Zapytanie 1 z dnia 2018-06-12

Zapytanie 2 z dnia 2018-06-13

Zapytanie nr 3 z dnia 15.06.2018

 

 

 

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ formularz oferty

załącznik nr 2 do SIWZ oświadczenie wykonawcy

Załącznik nr 3 oświadczenie wykonawcy o gr. kapitałowej

Załącznik nr 4 do SIWZ wzór umowy

Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_1

Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_2

Załącznik_ nr _7_ do_ SIWZ_szczegółowy_opis_przedmiotu_zamówienia_część_03

 

Uwaga zmiana terminu składania ofert w zakresie Część 3 - Nowy termin 2018.06.22. godz 10:00

Poprawiony opis minimalnych wymagań w Załączniku nr 7 do SIWZ_pozycja nr 4 - Frezarka

 

 

Zalacznik_nr_8_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_4

Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_5

Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_6

Zalacznik_nr_11_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_7

Zalacznik_nr_12_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_8

Zalacznik_nr_13_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_9

Zalacznik_nr_14_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_10

Zalacznik_nr_15_do_SIWZ_szczegolowy_opis_przedmiotu_zamowienia_dla_czesci_11

Załącznik_nr_16_do_SIWZ_szczegółowy_ops_zamówienia_część_12

Załącznik_nr_17_do_SIWZ_szczegółowy _opis_zamówienia_część_13

Załącznik nr 18 do SIWZ Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

 

 

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

Data ogłoszenie: 2018-04-24  Termin składania ofert: 2018-05-14

 

SP.MSZ.AP.252/01/18

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

                    Działając na podstawie Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 30.000 euro w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  tekst jednolity (Dz. U. poz. 1579 z dn. 24.08.2017r),   zwracamy się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na:              

      Remont pomieszczeń szkolnych (części korytarza Ip, pracownia nr 39 ),  magazynu mebli oraz usunięcie ubytków tynku na elewacji budynku.

      zgodnie z załączonym formularzem ofertowym i  przedmiarem robót.

1.       Zamawiający:

       Szkoła Policealna-Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc z siedzibą 22-100 Chełm

       ul. Szpitalna 50 tel/faks  825652651 e-mail: sekretariat@medyki-chelm.pl.

2.       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.       Sposób przygotowania oferty:

- ofertę należy sporządzić wraz z formularzem ofertowym w języku polskim, w formie pisemnej,

             - oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną, złożona powinna być w zaklejonej kopercie  

                oznaczonej pieczątką firmową Wykonawcy i napisem „ Oferta na  Remont pomieszczeń szkolnych

               (części korytarza Ip, pracownia nr 39 )   oraz  magazynu mebli,

             - Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

             - Wykonawca  przedstawi ofertę zgodnie z przedmiarem robót,

             - ceny muszą być  podane w PLN cyfrowo oraz być wartością netto i brutto.

4.       Kryteria wyboru oferty.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

5.       Miejsce i termin składania ofert:

-  składanie ofert do dnia: 14.05.2018 r do godz.1500

 - wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w dniu 15.05.2018 r. po analizie złożonych  

    ofert, a wynik zostanie ogłoszony w siedzibie Studium - tablica ogłoszeń publicznych.

 - o wyborze najkorzystniejszej oferty oferent zostanie powiadomiony przez Zamawiającego,

 - ofertę należy złożyć w sekretariacie Szkoły Policealnej - Medycznego Studium Zawodowego im.  

    Władysławy Szoc ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm.

- oferty złożone po terminie nie będą  rozpatrywane.

  

Załączniki:

1.       Formularz ofertowy,

2.       Przedmiar robót.

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

 


 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  24/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-04-17  Termin składania ofert: 2018-04-24

„Usługa przeprowadzenia szkolenia „Taping”
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu  „Taping”  dla 20 uczniów  kierunku technik masażysta w podziale na dwie grupy szkoleniowe  po  15 godz. dydaktycznych  w każdej  z grup w terminie do 30 czerwca 2018 r.   w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikat/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikat/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

2.    Zamawiający wymaga, aby zajęcia w ramach kursu  odbywały się w siedzibie    Zamawiającego,
 w terminach nie zakłócających zajęć dydaktyczno - wychowawczych jednostki  (również sobota –  niedziela).

3.    Zakłada się, że zajęcia będą trwały nie dłużej niż 10 godzin dydaktycznych dziennie
 z możliwością zmniejszenia liczby godzin przypadających na dzień szkoleniowy, celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. Jedna jednostka (1godz. dydaktyczna/lekcyjna) oznacza 45 minut;

4.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

5.  Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm  Podwykonawców

 

Ogłoszenie wyników postępowania

 

Sprostowanie oferty - informacja z dnia 2018-04-19

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

Dokumenty WORD

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
 

 

 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  17/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-28  Termin składania ofert: 2018-04-11

„Usługa przeprowadzenia szkolenia „Problemy farmakoterapii nowotworowej”
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia „Problemy farmakoterapii nowotworowej” dla 20 uczniów kierunku technik farmaceutyczny  (1 grupa szkoleniowa) 
w wymiarze 8 godz. dydaktycznych w terminie do 30 czerwca 2018 r.   w ramach  realizacji projektu  pn. „Czas na profesjonalistów”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje
 i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikat/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikat/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

2.    Zamawiający wymaga, aby zajęcia w ramach kursu  odbywały się w siedzibie    Zamawiającego,
 w terminach nie zakłócających zajęć dydaktyczno - wychowawczych jednostki  (również sobota –  niedziela).

3.    Zakłada się, że zajęcia będą trwały nie dłużej niż 10 godzin dydaktycznych dziennie
 z możliwością zmniejszenia liczby godzin przypadających na dzień szkoleniowy, celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. Jedna jednostka (1godz. dydaktyczna/lekcyjna) oznacza 45 minut;

4.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

5.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm  Podwykonawców

Ogłoszenie wyników postępowania

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

Dokumenty WORD

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

 

 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  22 ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-28  Termin składania ofert: 2018-04-11

„Usługa przeprowadzenia  szkolenia „Instruktor I pomocy”
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest  usługa przeprowadzenia szkolenia „Instruktor I pomocy
  dla 10 uczniów młodzieżowych kierunków kształcenia (1 grupa szkoleniowa)  w wymiarze
 24 godz. dydaktycznych w terminie do 30 czerwca 2018 r. w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikat/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

2.    Zamawiający wymaga, aby zajęcia w ramach kursu  odbywały się w siedzibie    Zamawiającego,
 w terminach nie zakłócających zajęć dydaktyczno - wychowawczych jednostki  (również sobota –  niedziela).

3.    Zakłada się, że zajęcia będą trwały nie dłużej niż 10 godzin dydaktycznych dziennie
 z możliwością zmniejszenia liczby godzin przypadających na dzień szkoleniowy, celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. Jedna jednostka (1godz. dydaktyczna/lekcyjna) oznacza 45 minut;

4.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm  Podwykonawców

Ogłoszenie wyników postępowania

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3   

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

Dokumenty WORD

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

 

 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  23/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-28  Termin składania ofert: 2018-04-11

„Usługa przeprowadzenia  szkolenia  „Kurs podologiczny 1. stopnia”
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest  usługa przeprowadzenia szkolenia „Kurs podologiczny I stopnia” dla

2 nauczycielek  zawodu na kierunku technik usług kosmetycznych.  w wymiarze 60 godz. dydaktycznych w terminie do 30 czerwca 2018 r. w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Osoby objęte szkoleniem otrzymają certyfikat/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia
 i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

2.    Zamawiający wymaga, aby zajęcia w ramach kursu  odbywały się w siedzibie    Zamawiającego,
 w terminach nie zakłócających zajęć dydaktyczno - wychowawczych jednostki  (również sobota –  niedziela).

3.    Zakłada się, że zajęcia będą trwały nie dłużej niż 10 godzin dydaktycznych dziennie
 z możliwością zmniejszenia liczby godzin przypadających na dzień szkoleniowy, celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. Jedna jednostka (1godz. dydaktyczna/lekcyjna) oznacza 45 minut;

4.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm  Podwykonawców

Ogłoszenie wyników postępowania

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

Dokumenty WORD

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  21/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-28  Termin składania ofert: 2018-04-11

 „Usługa przeprowadzenia  szkolenia „ Projektowanie protez CAD CAM” 
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest  usługa przeprowadzenia szkolenia „ Projektowanie protez CAD CAM”  dla 8  uczniów kierunku technik dentystyczny  w wymiarze 16 godz. dydaktycznych
w terminie do 30 czerwca 2018 r. w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikat/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

2.    Zamawiający wymaga, aby zajęcia w ramach kursu  odbywały się w siedzibie    Zamawiającego,
 w terminach nie zakłócających zajęć dydaktyczno - wychowawczych jednostki  (również sobota –  niedziela).

3.    Zakłada się, że zajęcia będą trwały nie dłużej niż 10 godzin dydaktycznych dziennie
 z możliwością zmniejszenia liczby godzin przypadających na dzień szkoleniowy, celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. Jedna jednostka (1godz. dydaktyczna/lekcyjna) oznacza 45 minut;

4.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm  Podwykonawców

Ogłoszenie wyników postępowania

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

Dokumenty WORD

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

 


 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  20/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-28  Termin składania ofert: 2018-04-11

„Usługa przeprowadzenie kursu „Florysta”
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest  usługa przeprowadzenia kursu „Florysta”  dla 6 uczniów
kierunku terapeuta  zajęciowy w wymiarze 60 godz. dydaktycznych w terminie do 30 czerwca 2018 r. w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikat/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

2.    Zamawiający wymaga, aby zajęcia w ramach kursu  odbywały się w siedzibie    Zamawiającego,
 w terminach nie zakłócających zajęć dydaktyczno - wychowawczych jednostki  (również sobota –  niedziela).

3.    Zakłada się, że zajęcia będą trwały nie dłużej niż 10 godzin dydaktycznych dziennie
 z możliwością zmniejszenia liczby godzin przypadających na dzień szkoleniowy, celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. Jedna jednostka (1godz. dydaktyczna/lekcyjna) oznacza 45 minut;

4.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm  Podwykonawców

Ogłoszenie wyników postępowania

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

Dokumenty WORD

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  19/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-28  Termin składania ofert: 2018-04-11

„Usługa przeprowadzenie kursu „Wychowawca kolonijny”
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest  usługa przeprowadzenia kursu „Wychowawca kolonijny”  dla
10 uczniów młodzieżowych kierunków kształcenia (1 grupa szkoleniowa)  w wymiarze 36 godz. dydaktycznych w terminie do 30 czerwca 2018 r. w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikat/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

2.    Zamawiający wymaga, aby zajęcia w ramach kursu  odbywały się w siedzibie    Zamawiającego,
 w terminach nie zakłócających zajęć dydaktyczno - wychowawczych jednostki  (również sobota –  niedziela).

3.    Zakłada się, że zajęcia będą trwały nie dłużej niż 10 godzin dydaktycznych dziennie
 z możliwością zmniejszenia liczby godzin przypadających na dzień szkoleniowy, celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. Jedna jednostka (1godz. dydaktyczna/lekcyjna) oznacza 45 minut;

4.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm  Podwykonawców

Ogłoszenie wyników postępowania

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

Dokumenty WORD

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  18/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-28  Termin składania ofert: 2018-04-11

„Usługa przeprowadzenie kursu „Taping rehabilitacyjny” 
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia kursu  „Taping rehabilitacyjny”  dla
20 uczniów  kierunku technik masażysta w podziale na dwie grupy szkoleniowe  po
 15 godz. dydaktycznych  w każdej  z grup w terminie do 30 czerwca 2018 r.   w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje
 i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikat/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikat/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

2.    Zamawiający wymaga, aby zajęcia w ramach kursu  odbywały się w siedzibie    Zamawiającego,
 w terminach nie zakłócających zajęć dydaktyczno - wychowawczych jednostki  (również sobota –  niedziela).

3.    Zakłada się, że zajęcia będą trwały nie dłużej niż 10 godzin dydaktycznych dziennie
 z możliwością zmniejszenia liczby godzin przypadających na dzień szkoleniowy, celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. Jedna jednostka (1godz. dydaktyczna/lekcyjna) oznacza 45 minut;

4.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm  Podwykonawców

 

Ogłoszenie wyników postępowania

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

Dokumenty WORD

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

 

 

 

 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  16/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-28  Termin składania ofert: 2018-04-11

„Usługa przeprowadzenia szkolenia „Farmakoterapia bólu”
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkolenia „Farmakoterapia bólu”
dla 20 uczniów kierunku technik farmaceutyczny  (1 grupa szkoleniowa)  w wymiarze 8 godz. dydaktycznych w terminie do 30 czerwca 2018 r.   w ramach  realizacji projektu 
nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje
 i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikat/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji. Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikat/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

2.        Zamawiający wymaga, aby zajęcia w ramach kursu  odbywały się w siedzibie    Zamawiającego,
 w terminach nie zakłócających zajęć dydaktyczno - wychowawczych jednostki  (również sobota –  niedziela).

3.        Zakłada się, że zajęcia będą trwały nie dłużej niż 10 godzin dydaktycznych dziennie
 z możliwością zmniejszenia liczby godzin przypadających na dzień szkoleniowy, celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. Jedna jednostka (1godz. dydaktyczna/lekcyjna) oznacza 45 minut;

4.        Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm  Podwykonawców

Ogłoszenie wyników postępowania

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

Dokumenty WORD

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

 

 


 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  15/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-28  Termin składania ofert: 2018-04-11

„Usługa przeprowadzenia  kursu Język migowy” 
dla uczestników  projektu pn. „Czas na profesjonalistów”

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest  usługa przeprowadzenia kursu „Język migowy”  dla 15 uczniów
młodzieżowych kierunków kształcenia (1 grupa szkoleniowa)  w wymiarze 60 godz. dydaktycznych w terminie do 30 czerwca 2018 r. w ramach  realizacji projektu pn. „Czas na profesjonalistów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Uczniowie objęci szkoleniem otrzymają certyfikat/zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia i uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

2.    Zamawiający wymaga, aby zajęcia w ramach kursu  odbywały się w siedzibie    Zamawiającego,
 w terminach nie zakłócających zajęć dydaktyczno - wychowawczych jednostki  (również sobota –  niedziela).

3.    Zakłada się, że zajęcia będą trwały nie dłużej niż 10 godzin dydaktycznych dziennie
 z możliwością zmniejszenia liczby godzin przypadających na dzień szkoleniowy, celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. Jedna jednostka (1godz. dydaktyczna/lekcyjna) oznacza 45 minut;

4.    Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy.

5.    Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie, części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm  Podwykonawców.

Ogłoszenie wyników postępowania

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

Dokumenty WORD

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7
Wzór umowy

 

 

 


 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  14/ZP/CP/2018

 

Data ogłoszenie: 2018-03-14  Termin składania ofert: 2018-03-21

 

Przeprowadzenie szkolenia „Wykorzystanie IT w kształceniu zawodowym” dla uczestników projektu nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

 

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

 

Przeprowadzenie szkolenia „Wykorzystanie IT w kształceniu zawodowym” dla uczestników projektu nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

 

 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020

 

2.    Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.06.2018 r.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

4.    Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 CPC 24, CPV 80533100-0 Usługi szkolenia komputerowego

5.    Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

Ogłoszenie wyników postępowania

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  13/ZP/CP/2018

 

Data ogłoszenie: 2018-03-14  Termin składania ofert: 2018-03-21

   

Przeprowadzenie  szkolenia „Kurs podologiczny 1. Stopnia” dla uczestników  projektu
 nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest :

 

Przeprowadzenie  szkolenia „Kurs podologiczny 1. Stopnia” dla uczestników  projektu
 nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

 

2.    Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.06.2018 r.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

4.    Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 CPC 24, CPV 80400000-8 Usługi edukacji osób dorosłych oraz inne

 

5.    Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Ogłoszenie wyników postępowania

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  12/ZP/CP/2018

 

Data ogłoszenie: 2018-03-14  Termin składania ofert: 2018-03-21

  

Przeprowadzenie szkolenia kosmetycznego dla uczestników  
projektu nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

 

Przeprowadzenie szkolenia kosmetycznego dla uczestników  
projektu nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020

 

2.    Przedmiot zamówienia obejmuje następujące szkolenia:

1)       „Profesjonalny kurs wizażu i stylizacji

2)      „Manicure tytanowy”

 

3.    Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.06.2018 r.

4.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

5.    Zamawiający dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy,
na dowolne szkolenie wchodzące w zakres  zamówienia.

6.    Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

CPC 24, CPV 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

 

7.    Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Ogłoszenie wyników postępowania

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

załączniki wersja WORD

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  1/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-13  Termin składania ofert: 2018-03-20

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

 

Przeprowadzenie kursu „Język angielski zawodowy” dla uczestników  projektu
 nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

2.    Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.06.2018 r.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

4.    Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 CPC 24, CPV 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

5.    Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Ogłoszenie wyników postępowania

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

załączniki wersja WORD

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  2/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-13  Termin składania ofert: 2018-03-20

Przeprowadzenie kursu „Język migowy” dla uczestników  projektu
nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

 

Przeprowadzenie kursu „Język migowy” dla uczestników  projektu
nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

2.    Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.06.2018 r.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

4.    Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 CPC 24, CPV 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

 5.    Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Ogłoszenie wyników postępowania

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

załączniki wersja WORD

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

-------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  3/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-13  Termin składania ofert: 2018-03-20

 

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu farmakoterapii  dla uczestników projektu
 nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

 

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu farmakoterapii  dla uczestników projektu
 nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

2.    Przedmiot zamówienia obejmuje następujące szkolenia:

1)       „Farmakoterapia bólu”

2)       „Problemy farmakoterapii nowotworowej”

3.    Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.06.2018 r.

4.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

5.    Zamawiający dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy,
na dowolne szkolenie wchodzące w zakres  zamówienia.

6.    Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

CPC 24, CPV 80340000-9 Usługi edukacji specjalnej

 

7.    Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

Ogłoszenie wyników postępowania

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

załączniki wersja WORD

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

 

-------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  4/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-13  Termin składania ofert: 2018-03-20

Przeprowadzenie  kursu  „Taping rehabilitacyjny” dla uczestników projektu
 nr RPLU.12.04.00-06-0017/17pn. „Czas na profesjonalistów”

1.    Przedmiotem zamówienia jest :

 

Przeprowadzenie  kursu  „Taping rehabilitacyjny” dla uczestników projektu
 nr RPLU.12.04.00-06-0017/17pn. „Czas na profesjonalistów”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

2.    Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.06.2018 r.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

4.    Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

CPC 24, CPV 80340000-9 Usługi edukacji specjalnej

 

5.    Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Ogłoszenie wyników postępowania

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

załączniki wersja WORD

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  5/ZP/CP/2018

 

Data ogłoszenie: 2018-03-13  Termin składania ofert: 2018-03-20

Przeprowadzenie szkolenia „Wychowawca kolonijny”  dla uczestników projektu
nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

 

Przeprowadzenie szkolenia „Wychowawca kolonijny”  dla uczestników projektu
nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

 

2.    Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.06.2018 r.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

4.    Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

CPC 24, CPV 80340000-9 Usługi edukacji specjalnej

 

5.    Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Ogłoszenie wyników postępowania

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

załączniki wersja WORD

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

----------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  6/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-13  Termin składania ofert: 2018-03-20

Przeprowadzenie szkolenia kosmetycznego  dla uczestników  projektu
nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

1.    Przedmiotem zamówienia są:

 

Przeprowadzenie szkolenia kosmetycznego  dla uczestników  projektu
nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

2.    Przedmiot zamówienia obejmuje następujące szkolenia :

 

1)       „Manicure tytanowy”

2)       „Przedłużanie rzęs”

 

3.    Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.06.2018 r.

4.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

5.    Zamawiający dopuszcza możliwość  składania ofert częściowych, według wyboru Wykonawcy,
na dowolne szkolenie wchodzące w zakres  zamówienia.

6.    Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

CPC 24, CPV 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

 

7.    Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Ogłoszenie wyników postępowania

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

załączniki wersja WORD

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

----------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  7/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-13  Termin składania ofert: 2018-03-20

Przeprowadzenie szkolenia  „Wykonywanie biżuterii metodą Tiffanye'go”  dla uczestników 
projektu nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

 

Przeprowadzenie szkolenia  „Wykonywanie biżuterii metodą Tiffanye'go”  dla uczestników 
projektu nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

2.    Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.06.2018 r.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

4.    Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

CPC 24, CPV 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

 

5.    Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Ogłoszenie wyników postępowania

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

załączniki wersja WORD

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

-----------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  8/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-13  Termin składania ofert: 2018-03-20

Przeprowadzenie kursu  „Florysta”  dla uczestników  projektu nr RPLU.12.04.00-06-0017/17
pn. „Czas na profesjonalistów”

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

 

Przeprowadzenie kursu „Florysta”    dla uczestników  projektu
nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

 

2.    Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.06.2018 r.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

4.    Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

CPC 24, CPV 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego

 

5.    Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 Ogłoszenie wyników postępowania

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

załączniki wersja WORD

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

-----------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  9/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-13  Termin składania ofert: 2018-03-20

Przeprowadzenie szkolenia „Projektowanie protez CAD CAM”  dla uczestników projektu
nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

 

 

Przeprowadzenie szkolenia „Projektowanie protez CAD CAM”  dla uczestników projektu
nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

2.    Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.06.2018 r.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

4.    Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

CPC 24, CPV 80531200-7 Usługi szkolenia technicznego

 

5.    Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 Ogłoszenie wyników postępowania

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

załączniki wersja WORD

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

-----------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  10/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-13  Termin składania ofert: 2018-03-20

Przeprowadzenie kursu „Ratownik wodny” dla uczestników projektu
nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

 

Przeprowadzenie kursu „Ratownik wodny” dla uczestników projektu
nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

2.    Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.06.2018 r.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

4.    Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

CPC 24, CPV 80562000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

 

5.    Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Ogłoszenie wyników postępowania

 

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

załączniki wersja WORD

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

--------------------------------------------------------------------------------------

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR  11/ZP/CP/2018

Data ogłoszenie: 2018-03-13  Termin składania ofert: 2018-03-20

Przeprowadzenie szkolenia „Instruktor I pierwszej pomocy” dla uczestników projektu
nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

 

Przeprowadzenie szkolenia „Instruktor I pierwszej pomocy” dla uczestników projektu
nr RPLU.12.04.00-06-0017/17 pn. „Czas na profesjonalistów”

 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 12 Edukacja, Kwalifikacje i Kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie Zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

2.    Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do 30.06.2018 r.

3.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

4.    Kod zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

 

CPC 24, CPV 80562000-1 Usługi szkolenia w dziedzinie pierwszej pomocy

 

5.    Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.

 

Ogłoszenie wyników postępowania

 

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

załączniki wersja WORD

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

 

 


 

 

Notatka służbowa

z przeprowadzonego rozeznania cenowego na wykonanie bankowej obsługi budżetu Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie w okresie od 01.03.2013 do 29.02.1016 roku.

 

Zgodnie z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) ustawy nie stosuje się.

 

1. Zamawiający w dniu 08.01.2013r. zaprosił Wykonawców do złożenia ofert cenowych na obsługę bankową  Medycznego Studium Zawodowego  w Chełmie.

 

2. W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. do dnia 23.01.2013r. złożono oferty z następujących placówek:

- PKO BP Oddział I w Chełmie

- Bank Ochrony Środowiska S.A.

- Bank Zachodni WBK S.A.

 

3. Zamawiający spośród złożonych ofert wybrał ofertę Banku Zachodniego WBK S.A II Odział w Chełmie.

 

 

 

Medyczne Studium Zawodowe im.Władysłowy Szoc
w Chełmie ul. Szpitalna 50

 ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na wynajem pomieszczenia kuchni w celu świadczenia usług gastronomicznych w budynku Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie zaprasza osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych do składania ofert pisemnych w zamkniętych kopertach pod adresem: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie , 22-100 Chełm, ul.Szpitalna 50. Oferty przetargowe należy składać na właściwym druku przygotowanym przez : Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie. Oferty należy składać osobiście do dnia 24 sierpnia 2012 r. w siedzibie Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie w sekretariacie lub za pośrednictwem poczty/kuriera. Ofertę przesłaną pocztą uważa się za złożoną z chwilą doręczenia adresatowi.

 I. Charakterystyka najmu:

·         Adres – 22-100 Chełm, ul.Szpitalna 50

·         W skład  wchodzą pomieszczenia o łącznej powierzchni 131,63 m2

·         Kuchnia                                        -           38,25  m2

·         Zmywalnia                                               -             8,70  m2

·         Myjnia                                          -             7,03  m2

·         Korytarz kuchni                            -           12,43  m2

·         Magazyn podręczny                     -           15,10  m2

·         Barek - wydawanie posiłków       -             9,02  m2

·         Obieralnia                                     -             5,33  m2

·         Magazyn w piwnicy                     -           29,26  m2

·         Sanitariat                                       -             6,51  m2

·           Wynajmowi podlegać będzie również stałe wyposażenie znajdujące się w w/w pomieszczeniach.

 II. Warunki przystąpienia do przetargu:

1. Złożenie oferty w formie pisemnej, w zaklejonej kopercie, ostemplowanej bądź podpisanej w miejscu zaklejenia. Na kopercie musi się znajdować informacja: „Oferta na wynajem pomieszczenia kuchni w budynku Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie”.

Oferta powinna mieć czytelną formę i powinna zawierać:

a)      wypełniony kompletnie formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia zawierający w szczególności dane dotyczące oferenta oraz oferowaną cenę za przedmiot najmu w stosunku miesięcznym – nie niższą niż cena wywoławcza określona przez wynajmującego na 1200 zł netto za okres jednego miesiąca (cena brutto winna być określona jako cena netto powiększona o 23 % podatku VAT )

b)      wynikające z niniejszego ogłoszenia oświadczenia oraz dokumenty.

 

2. Do oferty należy załączyć żądane dokumenty i oświadczenia:

a)      poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego, wystawionego nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia oferty, odpisu z właściwego rejestru (w przypadku osób fizycznych – zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, przypadku osób prawnych odpis z KRS);

b)      zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek wobec ZUS

c)      zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wobec Urzędu Skarbowego

d)      pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej - w przypadku gdy umowa ma być zawierana przez pełnomocnika;

e)      oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem lokalu oraz brakiem zastrzeżeń w tym zakresie;

f)       dokumenty potwierdzające doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej w okresie co najmniej jednego roku;

g)      oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz warunkami wynajmu i ich akceptacją;

h)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przetargu, przy zachowaniu jawności postępowania przetargowego;

 

III. Warunki wynajmu pomieszczenia są następujące:

 

a)      Najemca jest zobowiązany do świadczenia usług gastronomicznych , a w szczególności do przygotowywania obiadów i innych ciepłych posiłków dla uczniów i pracowników szkoły. Najemca będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00, a wydawać obiady w godzinach od 12.00 do 15.00.  Cena obiadu (posiłku dwudaniowego) wydawanego dla uczniów szkoły nie może przekroczyć kwoty 10 złotych. Zmiana ceny obiadu może nastąpić jedynie po uzgodnieniu z Wynajmującym i wynikać ze wzrostu cen. 

b)      Wynajmujący dopuszcza przygotowywanie przez Najemcę w wynajmowanym obiekcie posiłków dla innych jednostek i osób,

c)      Wydawanie posiłków dla osób nie będących uczniami i pracownikami szkoły wymaga każdorazowo wcześniejszego uzgodnienia z Wynajmującym,

d)      Wynajmujący udostępni pomieszczenie w sąsiedztwie barku, w którym uczniowie i pracownicy szkoły będą mogli spożywać posiłek. Do obowiązków Najemcy należy utrzymać czystość i porządek wynikający z wydawanych posiłków,

e)      Najemca zobowiązany jest do bezwzględnego zakazu podawania napojów alkoholowych i piwa oraz przestrzegania przepisów prawa w zakresie sanitarno-epidemiologicznym, p.poż, BHP i ochrony mienia,

f)       Najemca zobowiązany jest do ubezpieczenia mienia znajdującego się w wynajmowanych pomieszczeniach od kradzieży i innych zdarzeń losowych,

g)      Najemca uruchomi działalności w okresie nie dłuższym niż 10 dni od dnia podpisania umowy.

h)      Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującego oddać wynajmowanego lokalu w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem,

i)        Najemca nie może bez zgody Wynajmującego dokonywać jakichkolwiek zmian adaptacyjnych w lokalu objętym umową najmu,

j)        Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia nakładów związanych z używaniem lokalu w uzgodnieniu z Wynajmującym, w szczególności napraw urządzeń grzewczych i elektrycznych (włączniki, grzejniki, gniazda) uzupełnienia oszklenia, napraw drzwi, naprawy lub wymiany uszkodzonych okuć, zamków, usuwania niedrożności przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych, naprawy podłogi,

k)      Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w przedmiocie najmu oraz w razie takiego przypadku ma obowiązek przywrócenia stanu pierwotnego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wystąpienia szkody lub od dnia otrzymania pisemnego wezwania,

l)        Najemca jest obowiązany do utrzymywania pomieszczenia w czystości i porządku własnymi siłami i na własny koszt,

m)    Po upływie terminu najmu Najemca przekaże Wynajmującemu przedmiot najmu w stanie niepogorszonym,

n)      Czynsz wynajmu będzie waloryzowany po roku o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim,

o)      W związku z wynajęciem lokalu Wynajmujący oprócz czynszu będzie ponosił  następujące opłaty:

·         za energię elektryczną – wg wskazań podliczników,

·          za wodę i ścieki – wg wskazań podliczników,

·         za ogrzewanie centralne – wg udziału procentowego powierzchni użytkowej wynajmowanego lokalu do powierzchni użytkowej budynku, który obie ze Stron ustalają w wysokości 3.12 %  kosztów ponoszonych przez Wynajmującego wg faktur,

·         za sprzęt stanowiący wyposażenie wynajmowanego lokalu – 300 zł brutto ,

·         za gaz – wg wskazań podliczników,

·         za wywóz nieczystości stałych wg odrębnej umowy, Najemca zawrze umowę z Zakładem Usług Komunalnych.

p)      Z tytułu wynajmu Najemca będzie wnosił na rzecz Wynajmującego miesięczny czynsz wynajmu w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca z góry, pozostałe opłaty w terminie 7 dni od otrzymania rachunku. W razie nieterminowego uregulowania należności Wynajmującemu przysługiwać będą ustawowe odsetki,

q)      Okres obowiązywania umowy najmu - 2 lata od 1.09.2012r do 31.08.2014r.,

r)       Najemca wpłaci Kaucję (zabezpieczenie należytego wykonania umowy) o równowartości dwóch miesięcznych  opłat czynszowych w terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy. W przypadku prawidłowego i terminowego wykonania umowy kaucja zostanie zwrócona Najemcy.

s)       Umowa najmu może być  wcześniej rozwiązania przez obie ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Strony umowy mogą uzgodnić krótszy okres wypowiedzenia niż 3 miesiące,

t)        Brak opłaty za wynajem przez okres 3 miesięcy skutkować będzie rozwiązaniem umowy z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.

 

Warunki przetargu:

a)      Termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2012 r. o godz. 11.00. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2012r. o godz. 12.00 w siedzibie Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie w gabinecie Dyrektora szkoły.

b)      Rozstrzygnięcie przetargu (wybór oferty) nastąpi w terminie do dnia 28 sierpnia 2012r. O wynikach postępowania oferenci zostaną poinformowani telefonicznie oraz pisemnie – pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.  Umowa zostanie podpisana w siedzibie Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie w terminie wyznaczonym przez Medyczne Studium Zawodowe, nie dłuższym niż 7 dni od dnia ogłoszenia . W przypadku odstąpienia przez oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą od podpisania umowy, Medyczne Studium Zawodowe zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub powtórnej oceny złożonych ofert, z wyłączeniem oferty złożonej przez podmiot, który odmówił podpisania umowy.

c)      Oferty złożone na niewłaściwych drukach (tj. niezgodnie z wzorem formularza oferty) oraz niekompletne będą odrzucone. Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie może wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów oraz uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem odrzucenia oferty chyba że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu, konieczne byłoby unieważnienie postępowania albo nawet mimo uzupełnienia dokumentów oferta nie zostanie uznana za najkorzystniejszą.

d)      Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta złożona zgodnie z zasadami wynikającymi z niniejszego ogłoszenia, kompletna oraz zawierająca najwyższą cenę czynszu za okres jednego miesiąca, nie niższą niż cena minimalna.

e)      Lokal zostanie udostępniony w celu oględzin w dniach od 6.08.2012r. do dnia 23.08.2012r. (w dni robocze od poniedziałku do piątku) w godz. 09.00-14.00 po wcześniejszym skontaktowaniu się z przedstawicielem Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie tel. (082) 5652651.

f)       Szczegółowych informacji udziela się w siedzibie Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie oraz pod numerem telefonu (082) 5652651.

g)      Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu lub jego odwołania. Wszelkie informacje dotyczące przetargu zamieszczane będą na stronie internetowej  www.medyki-chelm.pl w zakładce ZAMÓWIENIA.

                                                                                                                                                        /-/

3.08.2012r. Krystyna Szpak-Lipińska

 

 

 

Ogłoszenie (wersja *.pdf)

Załącznik nr 1(wersja *.pdf)

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa materiałów i urządzeń  protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny”    w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowego w Chełmie.

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załączniki nr 1 i 2 do SIWZ.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2012-07-12 do godz.13:00

 

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Wice-Dyrektora) dnia 2012-07-12 o godz. 13:30

 

 

Zatwierdzam

 

Wice-Dyrektor Małgorzata Szyszkowska

 

Chełm, 2012-07-05

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

 


 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa akcesoriów i urządzeń  protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny”    w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowego w Chełmie.

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załączniki nr 1 do 5 do SIWZ.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2012-06-28 do godz.11:00

 

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora) dnia 2012-06-28 o godz. 11:30

 

 

Zatwierdzam

 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2012-06-21

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 8 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 9 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 10 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 28-05-2012r.

Poprawiony Załącznik nr 7 do SIWZ 28-05-2012r. - (sprecyzowanie przedmiotu zamówienia)

Poprawiony Załącznik nr 12 do SIWZ 28-05-2012r. - (korekta w §4 ust.1 daty na 26 czerwca 2012 - zgodnie z SIWZ)

Poprawiony Załącznik nr 12 do SIWZ 28-05-2012r. - (zmiana dat w związku z zmianą terminu składania ofert)

 

W związku  z dokonaną zmianą w SIWZ Zamawiający zmienił termin składania ofert na
4-06-2012r. do godz. 11:00 . Otwarcie ofert nastąpi 4-06-2012r. o godz. 11:30.

 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa materiałów, akcesoriów i urządzeń ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny”    w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowego w Chełmie.

 

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załączniki nr 1 do 7  do SIWZ.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2012-05-31 do godz.11:00

 

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora) dnia 2012-05-31 o godz. 11:30

 

 

Zatwierdzam

 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2012-05-21

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 28-05-2012r.

Poprawiony Załącznik nr 7 do SIWZ 28-05-2012r. - (sprecyzowanie przedmiotu zamówienia)

Poprawiony Załącznik nr 12 do SIWZ 28-05-2012r. - (korekta w §4 ust.1 daty na 26 czerwca 2012 - zgodnie z SIWZ)

Poprawiony Załącznik nr 12 do SIWZ 28-05-2012r. - (zmiana dat w związku z zmianą terminu składania ofert)

 

SIWZ (wersja *.doc) (wersja poprawiona 28-05-2012r)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.xls) (wersja poprawiona 28-05-2012r)

Załacznik nr 8 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 9 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 10 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 11 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 12 do SIWZ (wersja *.doc)  (wersja poprawiona 28-05-2012r)

 

 


 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2012-03-16

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na:

Dostawa materiałów, akcesoriów i urządzeń ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny”  oraz  materiałów i surowców aptecznych dla kierunku „Technik  farmaceutyczny”  w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowego w Chełmie.

 

Zamówienie udzielone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, w rozumieniu art.10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załączniki nr 1 do 12  do SIWZ.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2012-03-14 do godz.11:00

 

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora) dnia 2012-03-14 o godz. 11:30

 

 

 

 

Zatwierdzam

 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2012-03-06

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2012-03-16

 

SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 8 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 9 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 10 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 11 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 12 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 13 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 14 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 15 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 16 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 17 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 18 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 

 

 

 

 


 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie  Technik dentystyczny  w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09  tytuł: Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny.

 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie  Technik dentystyczny.

 

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załączniki nr 1  do SIWZ.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2011-11-14 do godz.12:00

 

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora) dnia 2011-11-14 o godz. 12:30

 

 

 

 

Zatwierdzam

 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2011-11-04

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2011-11-15

 

 

SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 

 

 


 

 

 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie  Technik dentystyczny  w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09  tytuł: Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny.

 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie  Technik dentystyczny.

 

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załączniki nr 1  do SIWZ.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2011-10-07 do godz.10:00

 

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora) dnia 2011-10-07 o godz. 10:30

 

 

 

 

Zatwierdzam

 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2011-09-29

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2011-10-11

 

 

SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 


 

 

 

Zapytanie ofertowe

 

UWAGA !!! Ze względu na zapytania związane z obsługą bankową termin składania ofert przesunięto na 15 czerwiec 2011r.

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Medycznego Studium Zawodowego im. Władysławy Szoc w Chełmie w okresie od 01.07.2011 do 30.06.2014 roku. Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)- 66110000-4 Usługi bankowe o wartości poniżej 14 000 euro w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 z póź. zm.) oraz Regulaminu zamówień publicznych przyjętego  przez Dyrektora Medycznego Studium Zawodowego Zarządzeniem Nr 1/1/2010 dnia 04.01.2010r.

 

Termin składania ofert – 10.06.2011r.

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie cenowe

 


 

 

Dostawa pomocy dydaktycznych - defibrylator dla kierunku kształcenia w zawodzie „Ratownik medyczny”.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Defibrylatora przenośnego, dwufazowego -1 szt.  

.Podstawa  prawna  udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art.  39-46  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).   

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.   

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załącznik nr 1 do SIWZ.

  

Oferty  należy  składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe  w  Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2011-05-20 do godz.11:00

  

Otwarcia  ofert  nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe  w  Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora)  dnia  2011-05-20 o godz. 11:30

    
 

Zatwierdzam
 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

Chełm, 2011-05-13

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2011-05-23

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załacznik nr 1 do SIWZ

Załacznik nr 2 do SIWZ

Załacznik nr 3 do SIWZ

Załacznik nr 4 do SIWZ

Załacznik nr 5 do SIWZ

Załacznik nr 6 do SIWZ

 

 

 


 

 

 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza  przetarg nieograniczony na: Dostawę pomocy dydaktycznych: defibrylator i fantom- niemowlę dla kierunku kształcenia w zawodzie „Ratownik medyczny”

Podstawa  prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art.  39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).   

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.   

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załączniki nr 1 i 2  do SIWZ.

  

Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w  Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2011-05-12 do godz.11:00

  

Otwarcia  ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w  Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora) dnia  2011-05-12 o godz. 11:30

    
 

   
 

Zatwierdzam

  
 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

Chełm, 2011-05-05

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2011-05-16

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 10-05-2011r g: 10:00

 

Ogłoszenie

SIWZ

Załacznik nr 1 do SIWZ

Załacznik nr 2 do SIWZ

Załacznik nr 3 do SIWZ

Załacznik nr 4 do SIWZ

Załacznik nr 5 do SIWZ

Załacznik nr 6 do SIWZ

Załacznik nr 7 do SIWZ

 

 


 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie  Technik dentystyczny  w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09  tytuł: Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny.

 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie  Technik dentystyczny.

 

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawiera formularz asortymentowo-cenowy -  Załączniki nr 1  do SIWZ.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do  dnia 2011-03-04 do godz.11:00

 

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora) dnia 2011-03-04 o godz. 11:30

 

 

 

 

Zatwierdzam

 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2011-02-25

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2011-03-07

 

 

SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 


 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie  Technik dentystyczny  w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09  tytuł: Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny. 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).


Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych w podziale na zadania:

ZADANIE 1 - Akcesoria i materiały techniczne protetyczne

ZADANIE 2 - Zęby akrylowe

ZADANIE 3 - Waga

ZADANIE 4 - Kompozyt światłoutwardzalny

ZADANIE 5 - Puszki protetyczne
Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawierają formularze asortymentowo-cenowe -  Załączniki nr 1,2,3,4,5 do SIWZ.
  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat do dnia 2010-11-05 do godz.10:00

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora) dnia 2010-11-05 o godz. 10:30

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych  pod numerem  350032-2010 w dniu 2010-10-28. Zatwierdzam

/-/

 

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska
 

Chełm, 2010-10-28

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 5-11-2010

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 4-11-2010

 

 

SIWZ (wersja *.doc) (wersja *.pdf)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 8 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 9 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 10 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 


 

 

 

Dostawa surowców i materiałów, sprzętu oraz urządzeń i wag aptecznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik farmaceutyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowego w Chełmie.

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę surowców i materiałów, sprzętu oraz urządzeń i wag aptecznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik farmaceutyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny”

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).


Przedmiotem zamówienia jest dostawa surowców i materiałów, sprzętu oraz urządzeń i wag aptecznych w podziale na zadania:
 

Zadanie 1 - Surowce i materiały apteczne

Zadanie 2 - Sprzęt apteczny

Zadanie 3 - Urządzenia apteczne

Zadanie 4 - Wagi apteczne

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawierają formularze asortymentowo-cenowe -  
załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 4.
  

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm –
Sekretariat do dnia 2010-08-31 do godz. 10:00

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm,
(gabinet Dyrektora) dnia 2010-08-31 o godz. 10:15

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych  pod numerem  228015-2010 w dniu 2010-08-23. 

Zatwierdzam

/-/

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2010-08-31

 

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2010-09-01

 

 

 

Zapytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 27-08-2010 (wersja *.doc) (wersja *.pdf)

 

Zapytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 25-08-2010 (wersja *.doc) (wersja *.pdf)

 

SIWZ (wersja *.doc) (wersja *.pdf)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 8 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 9 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 


 

 

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

10-03-2010r.

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09  tytuł: Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny

 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę  materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09  tytuł: Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych w podziale na zadania:

 

ZADANIE 1 - Akcesoria i materiały techniczne protetyczne

ZADANIE 2 - Woski dentystyczne techniczne i odlewnicze

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawierają formularze asortymentowo-cenowe - 
załączniki nr 1 i załącznik nr 2 do SIWZ.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat
do dnia 2010-03-18 do godz. 12:00

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora)
dnia 2010-03-18 o godz. 13:00

 

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych  pod numerem  67268-2010 w dniu 2010-03-10.

 

 

Zatwierdzam

/-/

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2010-03-10

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2010-03-19

 

SIWZ (wersja *.doc) (wersja *.pdf)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

 


 

 

 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

19.02.2010r.

 

Dostawa urządzeń, materiałów, akcesoriów farmaceutycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik farmaceutyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” realizowanego przez Medyczne Studium Zawodowego w Chełmie.

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa urządzeń, materiałów, akcesoriów farmaceutycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik farmaceutyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny”

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, materiałów, akcesoriów farmaceutycznych  w podziale na zadania:

 

ZADANIE 1 - Odczynniki chemiczne

ZADANIE 2 - Waga laboratoryjna

ZADANIE 3 - Szkło laboratoryjne

ZADANIE 4 - Łaźnia wodna

ZADANIE 5 - Komora laminarna

ZADANIE 6 - Program apteczny

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawierają formularze asortymentowo-cenowe - 
załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 6.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat
do dnia 2010-03-02 do godz. 8:30

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora)
dnia 2010-03-02 o godz. 9:00

 

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych  pod numerem  49092-2010 w dniu 2010-02-19.

 

 

Zatwierdzam

/-/

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2010-02-19

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2010-03-03

 

 

SIWZ (wersja *.doc) (wersja *.pdf)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 8 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 9 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 10 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 11 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 

 

 


 

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

16-02-2010r.

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę urządzeń, materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09  tytuł: Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny

 

 

Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę urządzeń, materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych dla kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09  tytuł: Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z p. zm.).

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń, materiałów, akcesoriów ortodontycznych i protetycznych w podziale na zadania:

 

ZADANIE 1 - Akcesoria i materiały techniczne protetyczne

ZADANIE 2 - Woski dentystyczne techniczne i odlewnicze

ZADANIE 3 - Materiały do obróbki protez i metalu

ZADANIE 4 - Koncentraty do aparatów ortodontycznych

ZADANIE 5 - Ceramika dentystyczna IN LINE Ivoclar Vivadent

ZADANIE 6 - Akryle i żywice

ZADANIE 7 - Masy wyciskowe

ZADANIE 8 - Gipsy

ZADANIE 9 - Tygle odlewnicze

ZADANIE 10 - Urządzenia medyczne

ZADANIE 11 - Materiały techniczne ortodontyczne

Szczegółowy opis warunków przetargu zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowy opis  ze wskazaniem wielkości lub zakresu przedmiotu zamówienia zawierają formularze asortymentowo-cenowe - 
załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 11.

 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm – Sekretariat
do dnia 2010-03-02 do godz. 8:30

Otwarcia ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, (gabinet Dyrektora)
dnia 2010-03-02 o godz. 8:45

 

Ogłoszenie o przetargu opublikowano w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych  pod numerem  44292-2010 w dniu 2010-02-16.

 

 

Zatwierdzam

/-/

Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

Chełm, 2010-02-16

 

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2010-03-03

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2010-03-15

 

SIWZ (wersja *.doc) (wersja *.pdf)

Załacznik nr 1 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 2 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 3 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 5 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 6 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 7 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 8 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 9 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 10 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 11 do SIWZ (wersja *.xls)

Załacznik nr 12 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 13 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 14 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 15 do SIWZ (wersja *.doc)

Załacznik nr 16 do SIWZ (wersja *.doc)

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

 powyżej 14.000 EURO na:

Uwaga !!!

W dniu 30 września 2009r. Zamawiający uzupełnił Załącznik nr 2 do SIWZ wprowadzając informacje uszczegóławiające parametry techniczne zamawianych artykułów. W związku z tym Zamawiający przedłużył okres składania ofert do 8 października 2009r  godz.9:30.

Wszystkich oferentów prosimy o zapoznanie się z aktualnym Załącznikiem nr 2 do SIWZ  !
 

 

Dostawa pomocy i sprzętu dydaktycznego do kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 Tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” oraz pomocy i sprzętu dydaktycznego do kierunku kształcenia w zawodzie „Technik farmaceutyczny”.

 

Zamawiający:

Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc.

22-100 Chełm, ul. Szpitalna 50

NIP 563-15-43-764 REGON 00028985,

tel. 082 565-26-51, faks 082 565-26-51

 

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004r.,  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 oraz art.39-46).

 

 Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w Siedzibie  Zamawiającego  - sekretariat, na stronie Szkoły lub pocztą.

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa pomocy i sprzętu dydaktycznego do kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 Tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” oraz pomocy i sprzętu dydaktycznego do kierunku kształcenia w zawodzie „Technik farmaceutyczny”, kwota mniejsza niż 137 000 EURO.

 

Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na n/w zadania:

 

 Zadanie 1

Dostawa pomocy i sprzętu dydaktycznego do kierunku kształcenia w zawodzie „Technik dentystyczny” w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL 09.02.00-06-001/09 Tytuł: ”Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny”.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 

A. Wyposażenie w pomoce i sprzęt dydaktyczny pracowni techniki dentystycznej stanowi dostawa, montaż i uruchomienie:

·         1 stanowiska nauczyciela -  wraz z oprzyrządowaniem i oświetleniem bezcieniowym o natężeniu 500 lux

·         8 stanowisk dla uczniów  - wraz z oprzyrządowaniem i oświetleniem bezcieniowym o natężeniu 500 lux

·         1 wyciągu miejscowego dla 9 stanowisk

·         pieca do napalania porcelany

·         urządzeń medycznych

 

 B. Wyposażenie gipsowni i polerowni stanowi dostawa, montaż i uruchomienie:

·         stołu gipsowego

·         obcinarki do gipsu

·         mieszadła mechanicznego z podciśnieniem

·         wibratora

·         prasy hydraulicznej

·          wyparzarko- polimeryzatora do wosku

·         szlifierko- polerki

    

 C. Wyposażenie odlewni stanowi dostawa, montaż i uruchomienie:

·         pieca do wygrzewania pierścieni

·         urządzenia do topienia i lutowania metali

·         kompresora.

 

D. Pomoce dydaktyczne i podręczniki.

 

Zadanie 2:

Dostawa pomocy i sprzętu dydaktycznego do kierunku kształcenia w zawodzie „Technik farmaceutyczny”.

 

Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedno lub dwa zadania.

 

Oferty należy składać w sekretariacie szkoły, ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, lub za pośrednictwem poczty. Termin wpływu ofert do siedziby Zamawiającego upływa dnia 8 października 2009 r. o godz. 9:30

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 października 2009 r. o godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego w pok.1 (gabinet Dyrektora), ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm.

 

Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert.

 

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- Pani dr Krystyna Szpak-Lipińska – Dyrektor szkoły,

- Pani mgr Jadwiga Woźniak – Koordynator Projektu.

w  dniach pracy Zamawiającego w godzinach 8.00 – 15.00, faks 0-82 565-26-51, 0-82 562-43-52.

 

Chełm, dnia 30.09.2009r. 

Zatwierdził /-/ Dyrektor Krystyna Szpak-Lipińska

 

 

Załączniki:

 

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2009-10-08

 

 

Komunikat z 30.09.2009r. o wprowadzonych zmianach w postępowaniu (wersja DOC)

SIWZ (wersja DOC)

Załącznik nr 1 do SIWZ (wersja DOC)

Załącznik nr 2 do SIWZ (wersja DOC)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wersja DOC)

Załącznik nr 4 do SIWZ (wersja DOC)

 

 

Komunikat z 30.09.2009r. o wprowadzonych zmianach w postępowaniu (wersja PDF)

SIWZ (wersja PDF)

Załącznik nr 1 do SIWZ (wersja PDF)

Załącznik nr 2 do SIWZ (wersja PDF)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wersja PDF)

Załącznik nr 4 do SIWZ (wersja PDF)

 

 

 


 

 

 Ogłoszenie przetargu nieograniczonego

  

 powyżej 14.000 EURO na:

 

„Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownię protetyki dentystycznej / w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu  Marszałkowskiego w Lublinie

Nr POKL. 09.02.00-06-001/09 Tytuł: Zawodowa Przyszłość    Lubelszczyzny /, oraz remont sanitariatów, malowanie części korytarza I p, remont elewacji budynku szkolnego  w Medycznym Studium Zawodowym im. Władysławy Szoc w Chełmie

  

  

Zamawiający:         Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc

  ul. Szpitalna 50

  22-100 Chełm

  tel./fax. (0-82) 565-26-51

  tel. (0-82) 565-26-51, kom. 505410909

  http: www.medyki-chelm.pl

 e-mail: sekretariat@mszchelm.pol.pl

  

  Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.01.2004r.,  Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 oraz art.39-46).

 

  Specyfikacje istotnych warunków zamówienia można odebrać w Siedzibie  Zamawiającego  - w pokoju nr 12, na stronie Szkoły lub pocztą.

 

  Przedmiotem zamówienia jest:

„Adaptacja pomieszczeń szkolnych na pracownię protetyki dentystycznej / w ramach realizacji projektu systemowego EFS Urzędu  Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL. 09.02.00-06-001/09 Tytuł: Zawodowa Przyszłość    Lubelszczyzny /, oraz remont sanitariatów, malowanie części korytarza I p, remont elewacji budynku szkolnego ”.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 

1) wymianę posadzek,

       2)  wymianę instalacji elektrycznej,

       3)  wykonanie nowej wentylacji,

       4) malowanie emulsyjne i olejne ,

       5) wymiana drzwi wewnętrznych,

       6) wykonanie ścianek działowych,

       7) wykonanie instalacji wod-kan,

       8) wymiana armatury  sanitarnej,

       9) remont elewacji budynku szkolnego / częściowe skucie i wykonanie tynków /,

     10) demontaż starych obróbek blacharskich,

     11) demontaż starych rynien i rur spustowych,

     12) położenie nowych tynków cienkowarstwowych,

     13) malowanie farbą fasadową i olejną,

     14) montaż nowych rynien, rur spustowych, i obróbek blacharskich,

 

 

 

Termin składania ofert upływa 19 sierpnia 2009r., do godz. 1000. Oferty winny być składane w Siedzibie Zamawiającego pokój nr 12 . Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

  

Otwarcie ofert nastąpi 19 sierpnia 2009r., o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 12.

  

  

Informacje dotyczące zamówienia udzielane są telefonicznie w godz. 900-1500 pod numerami telefonów: (tel. (0-82) 565-26-51, kom. 505410909  przez Pana Jerzego Graniczka

oraz Dyrektora Szkoły dr Krystynę Szpak-Lipińską

  

  

 

  

Chełm, dnia 29 lipca 2009r.

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego postępowania 2009-08-20

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania 2009-08-05  

 

Załączniki:

Specyfikacja

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 6A

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 8A

Załącznik nr 8B

Załącznik nr 8C

Załącznik nr 8D

Załącznik nr 8E