ZAWODOWA PRZYSZŁOŚĆ LUBELSZCZYZNY

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach realizacji projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Nr POKL.09.02.00-06-001/09).

realizowany w okresie 01 07 2009- 30 08 2012 r.

w Medycznym Studium Zawodowym  im Władysławy. Szoc w Chełmie

 

 

 

Regulamin projektu

 

REGULAMIN  UCZESTNICTWA

 

 

w projekcie „Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny ”- POKL.09.02.00-001/09

 

 

,,(…) Nauka nie jest konsumentem środków publicznych,

nakłady na nią to kapitał społeczny.

Nauka jest czynnikiem rozwoju regionalnego

i tworzy  wartość gospodarczą’’

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

1.      Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie „Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

2.      Projekt  realizuje Województwo Lubelskie oraz wszystkie regionalne szkoły zawodowe prowadzone przez Samorząd Województwa Lubelskiego, od lipca 2009 roku do 31 sierpnia 2012 roku, tj.:

1)    Medyczne Studium Zawodowe im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej,

2)    Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju,

3)   Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie,

4)    Medyczne Studium Zawodowe im. Stefanii Wołynki w Janowie Lubelskim,

5)    Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie,

6)    Medyczne Studium Zawodowe im. Janusza Korczaka w Łukowie,

7)    Medyczne Studium Zawodowe im. Zofii Bagińskiej w Parczewie,

8)    Medyczne Studium Zawodowe w Puławach,

9)    Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu,

10)  Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie.

3.      Projekt obejmuje 14 zadań.

4.      Zadania realizowane przez Województwo Lubelskie (KP) i szkoły realizujące projekt (RP) określa wniosek o dofinansowanie projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki - „Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny ”.

5.      Prawa i obowiązki  Beneficjentów Ostatecznych określone są w § 3.

 

 

§ 2

 

Założenia projektu

 

1.      W projekcie ,,Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” uczestniczą uczniowie i słuchacze (BO) regionalnych szkół zawodowych prowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego wymienionych w § 1 pkt 2.

2.      Celem głównym projektu jest wyrównanie szans młodzieży - uczniów i słuchaczy ze szkół prowadzonych przez Województwo Lubelskie w  dostępie do zdobycia kwalifikacji kluczowych, które będą gwarantowały sukces zawodowy w kraju i UE.

3.      Cele szczegółowe to: dostosowanie oferty szkół do potrzeb lokalnego rynku pracy -umożliwienie kształcenia w nowym zawodzie - technik dentystyczny, podniesienie atrakcyjności oferowanego kształcenia zawodowego, wyposażenie młodzieży w umiejętności i kwalifikacje, które wpłyną na konkurencyjność zawodową, budowa nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego, budowanie poprawnych relacji interpersonalnych.

§ 3

 

Prawa i obowiązki Beneficjentów Ostatecznych

 

1.      Beneficjenci Ostateczni, rekrutowani spośród młodzieży kształcącej się w szkołach wymienionych w § 2 pkt 1 (z wyłączeniem kształcenia dla dorosłych) mogą uczestniczyć w następujących formach zajęć edukacyjnych:

1)     Zajęciach pozalekcyjnych:

a)     Wybrane techniki informacyjne;

b)     Podstawy języka angielskiego dla kariery zawodowej;

c)      Asertywność jako metoda budowania poprawnych relacji interpersonalnych z klientem o różnych potrzebach bio - psycho - społecznych.

2)     Kursach,

a)     Podstawy języka migowego,

b)     Arteterapia w pracy z klientem w różnym wieku i o różnych potrzebach

bio - psycho - społecznych; 

c)      Techniki BLS/AED;

d)     Masaż sportowy;

e)      Kurator społeczny;

f)      Ratownik wodny/ratownik WOPR;

g)     Ochrona radiologiczna;

h)     Opiekun kolonijny;

i)       Masaż kosmetyczny.

2.      Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych odbywać się będzie zgodnie z zasadą polityki równych szans.

3.      Zasady rekrutacji:

1)      Ogólne:

a)     osobami odpowiedzialnymi za przebieg rekrutacji są Dyrektor Szkoły i Szkolny Koordynator Projektu,

b)     odpowiedzialność za bieżącą organizację, obsługę zajęć pozalekcyjnych i kursów ponosi Szkolny Koordynator Projektu,

c)      informacje o terminie rekrutacji dostępne są na tablicy ogłoszeń w szkołach realizujących projekt,

d)     zgłoszenia kandydatów przyjmowane są wyłącznie poprzez zgłoszenie kandydatury na „Uczniowskiej Karcie Uczestnictwa ” określonej w Załączniku nr 1,

e)     nabór na zajęcia pozalekcyjne i kursy kończy się po wyczerpaniu limitu miejsc,

f)      w przypadku dużej liczby chętnych na dane zajęcia pozalekcyjne lub kurs, pierwszeństwo udziału mają uczniowie osiągający najlepsze wyniki w nauce,

g)     osoby, które nie zakwalifikowały się z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej,

h)    lista osób zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia pozalekcyjne i kursy, zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w szkole realizującej projekt,

i)       jedna osoba może brać udział w jednej formie zajęć pozalekcyjnych i  w jednym kursie specjalistycznym.

2)      Szczegółowe:

a)     Wybrane techniki informacyjne - zajęcia dla ogółu uczniów i słuchaczy szkoły. Celem zajęć jest budowa nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego przez wyposażenie młodzieży w umiejętności tworzenia stron na wyższym poziomie oraz umiejętności z zakresu obróbki grafiki z użyciem nowoczesnych narzędzi. Projektowanie stron WWW ze stosowaniem tabel, warstw, arkuszy stylów, formularzy. Wykorzystanie programów graficznych w celu przygotowania elementów graficznych dla strony WWW - wykorzystanie tabletu graficznego. Zajęcia 15 godzinne. Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe: teczkę, długopis, notatnik i wymienny nośnik pamięci o pojemności 2 GB.

 

b)    Podstawy języka angielskiego dla kariery zawodowej - zajęcia przeznaczone dla ogółu uczniów i słuchaczy szkoły. Celem zajęć jest zwiększenie umiejętności młodzieży w zakresie posługiwania się terminologią zawodową, inspirowanie do kształcenia ustawicznego przez umiejętność korzystania z literatury i czasopism fachowych w języku angielskim, możliwość znalezienia pracy, nawiązania kontaktów zawodowych z obywatelami z innych krajów UE. Zajęcia 20 godzinne. Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe: teczkę, długopis, notatnik.

 

c)     Asertywność jako metoda budowania poprawnych relacji interpersonalnych. Zajęcia przeznaczone dla ogółu uczniów i słuchaczy szkoły. Celem kursu jest wyposażenie młodzieży w umiejętności w zakresie; analizy i kontroli własnych emocji i zachowań, stosowania technik radzenia sobie w sytuacjach trudnych, określania własnych trudności w komunikowaniu, właściwego przepływu informacji w zespole interdyscyplinarnym, technik radzenia sobie w sytuacjach trudnych wsparcia społecznego dla jednostki znajdującej się w sytuacji trudnej. Zajęcia 15 godzinne. Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe: teczkę, długopis, notatnik.

 

d)    Podstawy języka migowego. Kurs przeznaczony dla ogółu uczniów i słuchaczy szkoły. Celem kursu jest zdobycie przez młodzież dodatkowych umiejętności z zakresu komunikowania się z grupą społeczeństwa z dysfunkcją mowy i słuchu. Kurs w wymiarze 32 godzin. Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe: teczkę, długopis, notatnik.

 

e)     Arteterapia w pracy z klientem w różnym wieku i różnych potrzebach bio - psycho - społecznych. Kurs przeznaczony dla młodzieży kształcącej się w zawodach: terapeuta zajęciowy, pracownik socjalny, w przypadku braku chętnych dla młodzieży uczącej się innych zawodów. Celem kursu jest poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez  doskonalenie różnych technik terapeutycznych. Kurs w wymiarze 15 godzin. Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe: teczkę, długopis, notatnik.

 

f)      Techniki BLS/AED. Kurs przeznaczony dla ogółu młodzieży – z wyłączeniem młodzieży uczącej się zawodu ratownik medyczny. Celem kursu jest nauczenie praktycznych umiejętności  ratowania życia osób, które doznały nagłego zatrzymania krążenia. Kurs obejmie 10 godzin. Uczestnik kursu otrzyma materiały szkoleniowe: teczkę, długopis, notatnik, kieszonkowy poradnik ,,Ratownictwo Medyczne” i/lub brelok z maseczką ratowniczą.

 

g)     Masaż sportowy - kurs przeznaczony dla młodzieży kształcącej się w zawodzie technik masażysta oraz w przypadku wolnych miejsc także do młodzieży uczącej się innych zawodów. Celem kursu jest wyposażenie młodzieży w umiejętności wykonywania masażu na wyższym poziomie, w wybranej dyscyplinie sportowej oraz z zakresu masażu z zastosowaniem różnych środków i metod wspomagających. Kurs obejmie 10 godzin masażu sportowego. Uczestnik kursu otrzyma materiały szkoleniowe: teczkę, długopis, notatnik.

 

h)    Kurator społeczny - kurs przeznaczony dla młodzieży kształcącej się w zawodzie pracownik socjalny oraz w przypadku wolnych miejsc także do młodzieży uczącej się innych zawodów. Celem kursu jest poszerzenie wiedzy o charakterze opiekuńczo - resocjalizacyjnym i społeczno - psychologicznym oraz nabycie umiejętności o charakterze prawnym i pomocowym rodzinie. Uczestnik kursu od instytucji prowadzącej szkolenie otrzyma materiały szkoleniowe, teczkę, długopis, notatnik.

 

i)       Ratownik wodny/ratownik WOPR - kurs przeznaczony dla młodzieży kształcącej się w zawodzie ratownik medyczny spełniającej wymagania formalne: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu, karta pływacka, zaliczenie praktycznego sprawdzianu wstępnego, w przypadku wolnych miejsc dla młodzieży uczącej się innych zawodów po spełnieniu wymagań formalnych. Celem kursu jest przygotowanie do pracy w charakterze ratownika wodnego/ratownik WOPR.

 

j)      Ochrona radiologiczna pacjenta w rentgenodiagnostyce – kurs skierowany do młodzieży uczącej się zawodu technik elektroradiolog. Celem kursu jest wyposażenie młodzieży w kwalifikacje z zakresu bezpiecznego stosowania promieniowania dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej w zakresie ochrony radiologicznej pacjenta. Uczestnik kursu od instytucji prowadzącej otrzyma materiały szkoleniowe, teczkę, długopis, notatnik.

 

k)    Opiekun kolonijny - kurs skierowany głównie do młodzieży uczącej się w zawodach: opiekunka dziecięca, opiekun w dps, opiekun osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny , terapeuta zajęciowy oraz w przypadku wolnych miejsc także do młodzieży uczącej się innych zawodów. Celem kursu jest uzyskanie bezterminowych uprawnień, które pozwalają na wykonywanie obowiązków opiekuna/wychowawcy na koloniach, obozach, zimowiskach, półkoloniach, dodatkowe kwalifikacje ważne dla osób pracujących z dziećmi. Uczestnik kursu od instytucji prowadzącej szkolenie otrzyma materiały szkoleniowe, teczkę, długopis, notatnik.

 

l)       Masaż kosmetyczny - kurs skierowany głównie do młodzieży uczącej się w zawodach: technik masażysta i technik usług kosmetycznych oraz w przypadku wolnych miejsc także do młodzieży uczącej się innych zawodów. Celem kursu jest wyposażenie młodzieży w umiejętności wykonywania masażu kosmetycznego i higienicznego na wyższym poziomie z zakresu masażu kosmetycznego twarzy, pleców, stóp czy dłoni z zastosowaniem różnych środków wspomagających. Kurs obejmie 10 godzin. Uczestnik kursu otrzyma materiały szkoleniowe: teczkę, długopis, notatnik.

 

5.   Osoby zakwalifikowane do udziału w zajęciach i kursach zobowiązane są do:

1)     wypełnienia i podpisania „Uczniowskiej Deklaracji Uczestnictwa”,

2)     regularnego uczestnictwa – udział co najmniej w 80% zaplanowanych godzin, nieobecność powyżej 20% godzin, wymaga uzasadnienia nieobecności i jest podstawą odmowy wydania certyfikatu,

3)     zaprezentowania zdobytych umiejętności, w formie przyjętej dla danego typu zajęć edukacyjnych,

4)     wypełnienia ankiety ewaluacyjnej określonej w Załączniku nr 2.

6.      Po zakończeniu szkolenia osoby, które  mają co najmniej 80% obecności na zajęciach otrzymają certyfikat ich ukończenia zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 oraz Sylabusem właściwym dla danego typu zajęć edukacyjnych.

7.      W przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z uczestnictwa, osoba będzie wykluczona z kolejnych planowanych zajęć organizowanych w ramach projektu ,,Zawodowa Przyszłość Lubelszczyzny” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

§ 5

 

Zasady monitoringu i kontroli

 

1.      Beneficjenci Ostateczni podlegają procesowi monitoringu i ewaluacji.

2.      Beneficjent Ostateczny:

1)      jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych w celu ewaluacji i oceny realizacji zadań związanych z monitoringiem i sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

2)      ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania,

3)      podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu.

3.      Beneficjent Ostateczny zostaje poinformowany:

1)      o fakcie, iż administratorem zebranych danych osobowych jest Instytucja Zarządzająca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4;

2)      o tym, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia i obsługi Projektu.

 

 

Zarządzający  projektem

 // Mirosław  Korbut

 

Lublin, dnia 3 lipca 2009 roku.