1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im.Władysławy Szoc w Chełmie (ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, tel: 825652651, fax: 825652651, email: sekretariat@medyki-chelm.pl), dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: medyki-chelm.pl.

 

2. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-16.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-10-14

 

3. Dane kontaktowe

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Grzegorz Czyżyk, e-mail: sekretariat@medyki-chelm.pl. Można także zadzwonić na numer telefonu 825652651. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

 

4. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej: 

 Wyłączenia:

 

Ułatwienia na stronie medyki-chelm.pl:

 

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych w dniu 30 czerwca 2021 r. dokonano przeglądu deklaracji dostępności.

 

6. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadomi o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich. 

 

7. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 

8. Dostępność architektoniczna

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne wejście od ul.  Szpitalnej, boczne wejście przeznaczone głównie dla działalności administracyjnej szkoły. Do głównego wejścia  prowadzą  niskie schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Dla interesantów przeznaczone jest główne wejście.

Wejście główne nie jest zaopatrzone w głośniki naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Portiernia znajduje  po prawej stronie od wejścia głównego , przez drzwi wejściowe może swobodnie przejechać  osoba na wózku.

Dla osób na wózkach szeroki korytarz parteru umożliwia swobodne poruszanie się. Sekretariat szkoły usytuowany po lewej stronie od wejścia głównego z szerokimi drzwiami. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,  w bliskim dostępie od wejścia głównego.

Przed budynkiem na szkolnym parkingu,  wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i sekretariatu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W sekretariacie szkoły oraz portierni można skorzystać z pomocy pracowników szkoły.

 

 

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Szkole Policealnej- Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie, prosimy o kontakt:

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

10. Informacje dodatkowe

Szkoła Policealna- Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie nie posiada aplikacji mobilnej