Deklaracja dostępności

 

1.    Wstęp deklaracji oraz nazwa podmiotu publicznego

 

Szkoła Policealna - Medyczne Studium Zawodowe im.Władysławy Szoc w Chełmie (ul. Szpitalna 50, 22-100 Chełm, tel: 825 652 651, fax: 825 652 651, email: sekretariat@medyki-chelm.pl), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej medyki-chelm.pl.

 

2.    Data publikacji i aktualizacji

 

Data publikacji strony internetowej: 2009-03-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-02

 

3.    Status pod względem zgodności z ustawą

 

Ta strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Brak atrybutów ARIA w znacznikach określających rolę elementów interaktywnych. Na stronie opublikowano dokumenty:

      dla których nie wszystkie elementy multimedialne posiadają audiodeskrypcję i/lub transkrypcję,

      część z publikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,

      dla których nie można zmienić struktury,

      dla których tabele nie mają odpowiednio oznaczonych nagłówków i tytułów,

      dla których usunięcie stylizacji może pociągnąć za sobą brak logicznego uporządkowania treści.

 

4.    Data sporządzenia deklaracji dostępności oraz metoda przygotowania

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zgodnie z art. 11 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych data ostatniego przeglądu: 2024-03-29

 

5.    Skróty klawiaturowe

 

Wykorzystanie skrótów klawiaturowych ułatwia korzystanie z serwisu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

6.    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Wszystkie problemy z dostępnością cyfrową tej strony internetowej możesz zgłosić telefonicznie 825 651 652 lub mailowo na adres sekretariat@medyki-chelm.pl.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

7.    Informacje na temat procedury

 

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej tej strony internetowej lub jej elementów. Zgłaszając takie żądanie podaj:

      swoje imię i nazwisko;

      swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, email);

      dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny cyfrowo element lub treść;

      opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

 

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do kierownictwa naszego urzędu i poinformować Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich https://bip.brpo.gov.pl/pl.

 

8.    Dostępność architektoniczna

 

Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie.

Do budynku prowadzą 2 wejścia: główne wejście od ul.  Szpitalnej, boczne wejście przeznaczone głównie dla działalności administracyjnej szkoły. Do głównego wejścia  prowadzą  niskie schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków. Dla interesantów przeznaczone jest główne wejście.

Wejście główne nie jest zaopatrzone w głośniki naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Portiernia znajduje  po prawej stronie od wejścia głównego, przez drzwi wejściowe może swobodnie przejechać  osoba na wózku.

Dla osób na wózkach szeroki korytarz parteru umożliwia swobodne poruszanie się. Sekretariat szkoły usytuowany po lewej stronie od wejścia głównego z szerokimi drzwiami. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,  w bliskim dostępie od wejścia głównego.

Przed budynkiem na szkolnym parkingu,  wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i sekretariatu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W sekretariacie szkoły znajduje się pętla indukcyjna ułatwiająca komunikację z osobami  niedosłyszącymi i słabosłyszącymi posługującymi się aparatem słuchowym. 

W sekretariacie szkoły oraz portierni można skorzystać z pomocy pracowników szkoły.

 

9.    Obsługa osób z niepełnosprawnościami

 

W celu skorzystania przez osoby zainteresowane z pomocy tłumacza języka migowego PJM, SJM, SKOGN przy załatwianiu spraw w Szkole Policealnej- Medycznym Studium Zawodowym w Chełmie, prosimy o kontakt:

    telefonicznie pod nr 825 652 651,

    poprzez inną osobę,

    przesłanie widomości faxem pod nr 825 652 651,

    przesłanie e-maila na adres: sekretariat@medyki-chelm.pl

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w sposób określony powyżej, co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Wcześniejsze wskazanie sprawy ułatwi i przyspieszy jej załatwienie. W sekretariacie szkoły znajduje się pętla indukcyjna ułatwiająca komunikację z osobami  niedosłyszącymi i słabosłyszącymi posługującymi się aparatem słuchowym. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

10.    Dodatkowe informacje

 

Szkoła Policealna- Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie nie posiada aplikacji mobilnej